Обґрунтування програми профілактики порушень склепінь стопи молодших школярів

  • Олександр Валькевич
  • Олександр Бичук
  • Алла Альошина

Abstract

Мета роботи – обґрунтувати й розробити програму профілактики порушення склепінь стопи в дітей молодшого шкільного віку. У статті висвітлено основні положення програми профілактики порушення
склепінь стопи в дітей молодшого шкільного віку. Програма складена з урахуванням лінійних і кутових характеристик стопи та рівня фізичної підготовленості молодших школярів. Відмінними особливостями
програми є її етапність і модульність, які дають змогу розв’язувати оздоровчі завдання під час фізичного виховання. Розроблено й застосовано інформаційно-методичну систему “Перші кроки до здоров’я”, яка сприяє  ефективній реалізації інформаційного та теоретичного модулів програми. Подано характеристику інформаційного, теоретичного та практичного модулів, учасників програми, схема контролю, реалізації програми. Програма представлена в графічному вигляді. Визначено очікувані результати її впровадження та перспективи розвитку.

References

Бичук І. О. Обгрунтування технології профілактики плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку / І. О. Бичук, А. І. Альошина // Молодіжний науковий вісник “Фізичне виховання і спорт” : журн. Волин.нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – С. 56–63.

Бубела О. Ю. Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп’ютерної технології : автореф. дис…. канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 /О. Ю. Бубела ; ЛДІФК. – Л., 2002. – 17 с.

Валькевич О. В. Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні школярів / О. В. Валькевич //Молодіжний науковий вісник : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : фізичне виховання і спорт / уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 3–6.

Валькевич О. В. Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи хлопчиків молодшого шкільного віку / О. В. Валькевич, О. І. Бичук, А. І. Альошина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – 2011.– Вип. 91. – Т. 1. – С. 75–78.

Валькевич О. В. Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку / О. Валькевич, О. Бичук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 4 (12). – С. 31–35.

Гончарова Н. М. Використання автоматизованої системи “Monitoring” для здійснення контролю фізичного стану дітей шкільного віку / Н. М. Гончарова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. –№ 2. – С. 51–55.

Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры : учебник / под. ред. проф. Ю. Ф. Курамшина. – М. : Сов. спорт, 2004. – 464 с.

Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / А. С. Нісімчук., О. С. Падалка., О. Т. Шпак– К : Просвіта, 2000. – 368 с.

Степаненкова Э. С. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : учеб.-метод. пособие / Степаненкова Э. С. – М. : Академия, 2001. – 368 с
Published
2016-11-08
How to Cite
Валькевич, О., Бичук, О., & Альошина, А. (2016). Обґрунтування програми профілактики порушень склепінь стопи молодших школярів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(17), 75-81. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/918
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)