Корекція рухової сфери школярів із депривацією слуху засобами фізичного виховання

  • Світлана Петрівна Демчук Рівненський державний гуманітарний університет

Abstract

Гармонійний розвиток школярів із депривацією слуху неможливий без фізичного виховання, що забезпечує не тільки необхідний рівень фізичного розвитку, але й корекцію відхилень різних сфер діяльності школярів з обмеженими можливостями слуху. Завдання дослідження – розкрити зміст корекції рухової сфери учня з депривацією слуху засобами фізичного виховання. Цілеспрямовані й дозовані фізичні навантаження з чітким підбором засобів і методів є потужним чинником корекції та компенсації недоліків у фізичній підготовленості дітей із депривацією слуху. Педагогічні спостереження та проведені обстеження фізичного стану школярів з обмеженими можливостями слуху виявили значне їх відставання в показниках швидкісно-силових якостей і різних проявах координаційних здібностей. Отримані результати підтверджують гіпотезу про те, що раціональна організація фізичного виховання учнів із порушеннями слуху з використанням різноманітних засобів фізичного виховання сприяє ефективній корекції рухових функцій і соматичного здоров’я школярів з обмеженими можливостями слуху, які у своїй сукупності посилюють їхню соціальну адаптацію.

Author Biography

Світлана Петрівна Демчук, Рівненський державний гуманітарний університет
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

References

Байкина Н. Г. Диагностика и коррекция двигательной сферы у лиц с нарушениями слуха : учеб. пособие / Н. Г. Байкина. – Запорожье : ЗГУ, 2003. – 232 с.

Дмитриев А. А. Педагогические основы коррекции двигательных нарушений у учащихся вспомогательных школ в процессе физического воспитания : автореф. дис … . канд. пед. наук. – Красноярск, 1989. – 21 с.

Евсеев С. П. Адаптивна фізична культура : навч. посіб. / С. П. Євсеев, Л. В. Шапкова. – М. : Радян. спорт, 2000. – 240 с.

Євсєєв С. П. Теорія та організація адаптивної фізичної культури : посібник : у 2 т. / під заг. ред. проф. С. П. Євсєєва. – М. : [б. в.], 2002. – 448 с.

Колишкін О. В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Колишкін Олександр Володимирович ; Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д.Ушинського (м. Одеса). – Одеса, 2004.

Ляхова І. М. Корекційно-педагогічні основи фізичного виховання дітей зі зниженим слухом (теоретико- методичний аспект) : монографія / І. М. Ляхова.– Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – 506 с.

Сермеев Б. В. Индивидуально-дифференцированный подход в процессе коррекции двигательных нарушений у детей в специальных школах / Б. В. Сермеев, Н. Н. Ефименко. – Горький : [б. и.], 1990. –232 с.

Хода Л. Д. Программа по физическому воспитанию для детей с тяжёлыми нарушениями слуха и речи : учеб. пособие / Л. Д. Хода. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1999. – 52 с.

Чудна Р. В. Адаптивне фізичне виховання / Р. В. Чудна. – К. : Наук. думка.– 2000. – 358 с.

Шапкова Л. В. Засоби адаптивної фізичної культури : метод. рек. / Л. В. Шапкова. – М. : Радян. спорт, 2001. – 152 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Демчук, С. (2016). Корекція рухової сфери школярів із депривацією слуху засобами фізичного виховання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 61-64. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/371
Section
Physical culture, physical education of different age group population