Scientific and Methodological Bases of Adolescents’ Physical Activity in Extracurricular Activity

Keywords: physical activity, extracurricular activities, adolescents, direction of motor activity

Abstract

Management of adolescents’ physical activity in extracurricular activity provides a set of goals, tasks, functions, principles, educational learning environments and adaptive training programs and performance criteria of health and sports consequences. Considering the motivational value factors and morphological-functional characteristics of adolescents various thrust physical activity was developed. General physical orientation of physical activity included the system of exercises aimed at comprehensive approach combining various load for the development of physical skills and improving the state of health. Physical activity of recreation and health orientation included the use of physical exercises, games, entertainment, and natural and hygienic factors for recreation, improve mental and physical abilities, recovery and health promotion. Physical activity of correctional orientation provided the prevention and correction of students’ posture. Physical activity of sport orientation involves the preparation of athletes- switches and above all provides activities of children and youth in sport schools.

Author Biographies

Ivan Vaskan, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
lecturer of the department of physical culture and health
Volodymyr Zakhozhyi, Lesya Ukrainka Eastern European National University

PhD in pedagogical sciences, associate professor of the
department of sports-mass and tourist work

Nataliya Zakhozha, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Candidate of Science in Physical Education and Sports, associate professor of the department of health and physical culture

Ninel Matskevych, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate professor of the department of sports-mass and tourist work

References

Bulatova, M. M., Usachova, Y. A. (2008). Suchasni fizkulturno-ozdorovchi tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni [Modern sports-curative technologies in physical education]. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannia, 320–354.

Bulych, E. H., Muravov, I. V. (1987). Valeolohiya. Teoretychni osnovy valeolohii [Valueology. Theoretical basics of valueology]. Kyiv: IZMN.

Dubohay, O., Yevtushok, M. (2008). Zmist ta rezultatyvnist shkilnoi innovatsiynoi diyalnosti v systemi zdoro- vyazberihayuchykh tekhnolohiy [Content and effectiveness of school innovative activity in the system of health- saving technologies]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovya u suchasnomu suspilstvi, 1, 36–40.

Kibalnyk, O. Y. (2008). Zastosuvannia fitness-tekhnolohiy dlia pidvyshchennia rukhovoi aktyvnosti ta fizychnoi pidhotovlenosti pidlitkiv [Applying of fitness technologies for increasing of motor activity and physical preparedness of teenagers] (PhD dissertation). Lviv.

Kryvenko, A. G. (2008). Obsiah rukhovoi aktyvnosti shkoliariv v zalezhnosti vid vykonannia domashnikh zavdan [Amount of motor activity of pupils depending on doing hometasks]. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 19, 18–22.

Krutsevych, T. Y., Bezverkhnia, H. V. (2010). Rekreatsiya u fizychniy kulturi riznykh hrup naselennia [Recreation in physical culture of different groups of population]. Kyiv: Olimpiyska literatura.

Mytchyk, O. P. (2002). Indyvidualizatsiya fizychnoho vykhovannia pidlitkiv u zahalnoosvitniy shkoli [Indivi- dualization of physical education of teenagers in general school] (PhD dissertation). Lviv: LDIFK.

Moskalenko, N. V. (2009). Teoretyko-metodychni zasady innovatsiynykh tekhnolohiy v systemi fizychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv [Theorical-methodological basics of innovative technologies in the system of physical education of junior pupils] (Doctoral dissertation). Kyiv.

Paffenbarger, R. S., Olsen, E. (1999). Zdorovyi obraz zhizni [Healthy lifestyle]. Kyiv: Olimpiyskaya literatura.

Suharev, A. G. (1976). Dvigatelnaya aktivnost i zdorovye podrastayshchego pokoleniya [Motor activity and health of growing generation]. Moscow: Znanie.

Prystupa, Y. N., Zhdanova, O. M., Lynets, M. M. et al. (2010). Fizychna rekreatsiya [Physical recreation]. Lviv: LDUFK.
Published
2016-03-31
How to Cite
Vaskan, I., Zakhozhyi, V., Zakhozha, N., & Matskevych, N. (2016). Scientific and Methodological Bases of Adolescents’ Physical Activity in Extracurricular Activity. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(33), 40-46. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/37
Section
Physical culture, physical education of different age group population