Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів під впливом спортивно спрямованого навчання волейболу

  • Дмитро Іванович Цись Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

Abstract

Здійснено аналіз наукових досліджень, присвячених проблемі підвищення фізичної підготовленості студентської молоді у вищих навчальних закладах за допомогою спортивно спрямованого навчання. Проведено дослідження силових показників фізичної підготовленості студентів (станова сила, силова витривалість – згинання, розгинання рук із положення лежачи, утримання кута у висі) зі студентами старших курсів. За результатами досліджуваних показників відбувся певний приріст результатів. Так, приріст показників на кінець експерименту в експериментальній групі був більший, ніж у контрольній (станової сили – на 5,07 %, згинання- розгинання рук в упорі – на 14,38 %, утримання кута у висі – на 1,7 %). Це дає можливість стверджувати про ефективність упровадження в навчальний процес занять зі спортивною спрямованістю

Author Biography

Дмитро Іванович Цись, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка
викладач

References

Бурень Н. В. Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Н. В. Бурень. – Х., 2010. – 22 с.

Криводуд Т. Є. До вивчення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу денного відділення СумДПУ ім. А. С. Макаренка за результатами контрольних нормативів / Т. Є. Криводуд, Н. А. Кулик, Н. Д. Шошура // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Х. : ХДАФК, 2010. – № 4. – С. 22

Носко М. О. Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09 / М. О. Носко. – К., 2003. – 430 с.

Пилипей Л. П. Оптимальний руховий режим при проектуванні ППФП студентів вузів економічного профілю / Л. П. Пилипе, В. В. Остапенко // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Х. : ХДАФК, 2007. – № 12. – С. 28.

Пісоцька О. О. Виховання культури взаємодії викладачів і студентів в університетському освітньо-виховному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / О. О. Пісоцька. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Румие Салман Хани. Характеристика показателей физического развития и физической подготовленности школьников Ливана / Румие Салман Хани // Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.- теорет. журн. – Х. : ХДАФК, 2006. – № 9. – С. 37.

Салук І. А. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я : втореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання” / І. А. Салук. – К., 2010. – 20 с.

Сидорова Т. В. Викладання лижного спорту у ВНЗ спортивного профілю з урахуванням спортивної спеціалізації студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Т. В. Сидорова. – Х.,
2010. – 20 с.

Чижик В. В. Спортивна морфологія / В. В. Чижик, О. П. Запорожець. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 208 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Цись, Д. (2016). Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів під впливом спортивно спрямованого навчання волейболу. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 49-52. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/368
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching