Теоретико-методичні основи засобів народної фізичної культури

  • Ярослав Анатолійович Смаль Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

Для України як незалежної держави непересічного значення набувають проблеми формування національної системи освіти та виховання дітей. Національна система виховання не буде ефективною без розв’язання про-блеми фізичного виховання, яке ґрунтується на традиціях української народної фізичної культури. Народна фізична культура – невід’ємна складова частини загальної культури нації. Саме тому дослідження традицій української народної фізичної культури повинно допомогти вивчити змінність її форм, засобів та мето-дів, пов’язаних зі зміною соціально-економічних чинників розвитку суспільства й створити передумови для поповнення сучасної теорії та практики фізичного виховання адекватними елементами народної фізичної культури. У статті здійснено аналіз основних концептуальних підходів щодо застосування засобів народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку. Узагальнено теоретико-методичні основи зазначених засобів, систематизовано різноманітність народних фізичних вправ, рухливих ігор, розваг, забав.

Author Biography

Ярослав Анатолійович Смаль, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
аспірант кафедри здоров’я і фізичної культури

References

Вольчинський А. Я. Фізичне виховання дитини за традиціями української етнопедагогіки / А. Я. Вольчинський, Н. А. Колесник, А. М. Лящук // Матеріали XLII наук. конф. ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1996. – № 4. – С. 179−180.

Вольчинський А. Я. Вплив гри на підвищення рухової активності дошкільників / А. Я. Вольчинський, Н. О. Вольчинська, Я. А. Смаль // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2013. – № 1 (21). – С. 144–148.

Воробей Г. В. Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спец. :13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Г. В. Воробей. – К., 1997. – 16 с.

Жигульські К. Свято і культура: Свята старі і нові. Роздуми соціолога [пер. з пол.] / К. Жигульські. – М : Прогрес, 1985.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Весняний цикл / С. Килимник. – Вінніпег ; Торонто : б. в., 1962. – Т. ІІІ. – 372 с.

Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з фіз. вих. і спорту за спец. : 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / В. І. Левків. – Луцьк, 1998. – 17 с.

Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры : пособие. для воспитателей дет. сада / М. Ф. Литвинова. – М : Просвещение, 1986. – 79 с.

Палько А. С. У истоков здоровья (физическое развитие дошкольников в семье) / А. С. Палько. – М. : Знание, 1982. – 63 с.

Приступа Є. Н. Система народних знань і уявлень про фізичне виховання людини / Є. Н. Приступа Традиції фізичної культури в Україні : зб наук. ст. – К. : ІЗМН, 1997. – С. 131–147.

Скуратівський В. Т. Святвечір / В. Т. Скуратівський. – К. : Перлина, 1994. – Кн. 1. – 288 с.

Цьось А. В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців / А. В. Цьось. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 376 с.

Ягодин В. В. Народные традиции в физической культуре / В. В. Ягодин. – Екатеринбург, 1992. – 79 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Смаль, Я. (2016). Теоретико-методичні основи засобів народної фізичної культури. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 44-48. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/367
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching