Навчання здоров’язбереження – основа сучасної системи фізичного виховання

  • Наталія Назарівна Завидівська Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Abstract

У статті розкрито зміст та сутність інноваційної методичної системи здоров’я-збережувального навчання студентів, створеної на засадах фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти. Висвітлено зміст цієї технології та окреслено перспективи її використання. Обґрунтовано необхідність міждисциплінарних зв’язків у системі фізкультурно-оздоровчої освіти студентів вищих навчальних закладів. Факторний аналіз отриманих після експерименту даних засвідчує, що всі компоненти фізкультурної освіченості в студентів ЕГ, за даними їхньої самооцінки, вищі, ніж у КГ. Найбільш сформованим у них можна вважати мотиваційно-діяльнісний компонент (65,3 %), на другому місці – теоретико-методичний (56,5 %), третю позицію займає культурологічний (52,2 %), четверту – когнітивний (47,8 %), на останній позиції  психофізіологічний компонент (43,5 %). Статистико-ймовірнісний аналіз отриманих даних на формувальному й контрольному етапах педаго-гічного експерименту підтверджує їх репрезентативність та достовірність і вказує на позитивний вплив педагогічної здоров’язбере-жувальної технології навчання: усі показники в студентів експери-ментальної групи вищі, ніж у контрольній, що є прямим підтвердженням її ефективності та продуктивності.

Author Biography

Наталія Назарівна Завидівська, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
доктор педагогічних наук, доцент,  завідувач кафедри фізичного виховання

References

Завидівська Н. Н. Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’язбе-режувального навчання : дис. ... д-ра пед. наук : спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / Завидівська Наталія Назарівна ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013 – 509 с.

Дубогай О. Д. Основні поняття й терміни здоров’язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександра Дмитрівна Дубогай, Алла Іванівна Альошина, Володимир Євгенович Лавринюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 296 с.

Дуліба О. Б. Оцінка і оптимізація розумової і фізичної пра-цездатності студенток засобами ритмічної гімнастики : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / Дуліба Ольга Богданівна ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 18 с.

Дуркин П. К. Интерес к занятиям физической культурой и спортом как фактор формирования здорового образа жизни / П. К. Дуркин, М. П. Лебедева // Физическая культура: воспитание, образование,тре-нировка : науч.-метод. журн. – 2004. – № 2. – С. 55–58.

Дуркин П. К. К проблеме изучения мотивационно-потребностной сферы школьников и студентов как системообразующей основы воспитания у них физической культуры / П. К. Дуркин, М. П. Лебедева // Физическая культура: воспитание, образование, тре-нировка: науч.-метод. журн.– 2005.– № 6.– С.48–52.

Фізична рекреація : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / за заг. ред. Є. Н. Приступи. – Дрогобич : “Коло”, 2010. – 447 с.

Фізичне виховання і здоров’я : навч. посібник / О. Д. Дубогай, Н. Н. Завидівська, О. В. Ханікянц та ін. ; за заг. ред. О. Д. Дубогай. – К. : УБС НБУ, 2012. – 271 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Завидівська, Н. (2016). Навчання здоров’язбереження – основа сучасної системи фізичного виховання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 30-36. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/364
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching