Обґрунтування умов вивчення й упровадження досвіду провідних країн світу в практику роботи вищих навчальних закладів України

  • Євгенія Владиславівна Танько Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Abstract

У статті досліджено проблеми розвитку вищої освіти в контексті міжнародної співпраці. Обґрунтовано умови необхідності вивчення й поширення досвіду провідних країн світу, зокрема Великобританії, у галузі вищої освіти для забезпечення сталого розвитку ВНЗ України. До таких умов віднесено інноваційну освітню політику, інтеграцію в європейський освітній і науковий простір, нове соціальне замовлення суспільства щодо
підготовки фахівців у ВНЗ, гуманізацію навчального процесу, забезпечення якості освіти.

Author Biography

Євгенія Владиславівна Танько, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
старший викладач

References

Болдуєв М. В. Оцінювання якості вищої освіти: норми, критерії, характеристики, методи / М. В. Болдуєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – 2011. –№ 11 (74). – С. 232–239.

Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., 20–21 лют. 2004 р., Київ / ред. кол. : І. І. Тимошенко (голова) [та ін.]. – К. : Європ. ун-т, 2004. – 197 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 623 с.

Іванюк І. В. Освітня політика : навч. посіб. / І. В. Іванюк. – К. : Вид-во “Таксон”, 2006. – 225 с.

Кремень В. Філософія освіти XX I століття / В. Кремень // Шляхи освіти. – 2003. – № 2. – С. 2–6.

Левківський К. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу / К. Левківський, Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2004. – № 5/6 – С. 86–95.

Управління якістю освіти / [В. І. Войтенко, А. О. Лавренюк, Л. М. Малинич та ін.] ; за заг. ред. Лавренюва А. О. – Хмельницький : ХОІППО ; Кам’янець-Подільський : Абетка – НОВА, 2003. – 184 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Танько, Є. (2016). Обґрунтування умов вивчення й упровадження досвіду провідних країн світу в практику роботи вищих навчальних закладів України. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 5-9. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/361
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture