Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок

  • Олена Миколаївна Шишкіна Дніпродзержинський державний технічний університет
  • Ігор Олегович Бейгул Дніпродзержинський державний технічний університет

Abstract

У статті описано розроблену нами методику занять фітнес-аеробікою для жінок репродуктивного віку. Дослідження проводили на базі Дніпродзержинського державного технічного університету. В експерименті брали участь жінки віком 21–25 років, які займаються фітнес-аеробікою, у кількості 52 особи. Показано, що в жінок, котрі займаються за методикою, де враховувалась інтенсивність фізичного й психічного навантаження в різних фазах оваріально-менструального циклу, підвищується працездатність, розширюються функціональні можливості організму. Доведено, що розроблена методика дає змогу жінкам, які займаються фітнес-аеробікою, за один рік досягти високої працездатності.

Author Biographies

Олена Миколаївна Шишкіна, Дніпродзержинський державний технічний університет
асистент  кафедри фізичного виховання
Ігор Олегович Бейгул, Дніпродзержинський державний технічний університет
старший викладач

References

Антипенкова И. В. Особенности проведения занятий оздоровительной направленности с лицами женского пола 20–45 лет / И. В. Антипенкова // Здоровье. Физическая культура. Спорт : сб. науч. тр. – Смоленск : СГИФК, 2002. – С. 9–12.

Апанасенко Г. Л. Охрана здоровья здоровых: некоторые проблем теории и практики. Валеология: диагностика, средства и практика обеспечения здоровья / Г. Л. Апанасенко. – СПб. : Наука, 1993. – 168 с.

Бібік Р. В. Корекція порушень постави жінок зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз.-вих. та спорту : спец. 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Р. В. Бібік. – К., 2013. – 19 с.

Дуліба О. Б. Оцінка і оптимізація розумової і фізичної працездатності студенток засобами ритмічної гімнастики : дис…. канд. біол. наук : 03.00.13 / О. Б. Дуліба. – Львів, 2000. – 151 с.

Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.

Линець М. Шейпінг у системі фізичного виховання студенток / М. Динець, В. Тумен, С. Гордейчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2. – С. 42–44.

Сизова Н. В. Дифференцированная методика занятий оздоровительной аэробикой в процессе физического воспитания студенток технического университета : дис…. канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Сизова. – Смоленск, 2007. – 172 с.

Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнес / Э.Т. Хоули, Б. Д. Френке. – М. : Олимп. лит., 2000. – 367 с.

Шахлина Л. Г. Женщины и спорт на рубеже третьего тысячелетия / Л. Г. Шахлина // Наука в олимпийском спорте. – 2000. – С. 10–22.
Published
2016-06-07
How to Cite
Шишкіна, О., & Бейгул, І. (2016). Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 53-56. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/328
Section
Physical culture, physical education of different age group population