Особливості фізичної працездатності й розвитку фізичних якостей у дівчаток із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії протягом 4–6 років

  • Леся Людвігівна Галаманжук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

Вивчено виявлення, зміну та розбіжності показників фізичної працездатності, фізичних якостей дівчаток із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії протягом 4–6-го років життя. У лонгітюдинальному констатувальному експерименті взяли участь ті самі 75 дівчаток (по 25 з існуючими варіантами мануальної рухової асиметрії), яким на початку дослідження виповнилося чотири роки. Установлено подібні тенденції та особливості динаміки фізичної працездатності й фізичних якостей, якими відзначаються дівчатка з певною спрямованістю мануальної рухової асиметрії, а також наявність у них розбіжностей значень досліджуваних показників у випадку однакового віку, але різної спрямованості такої асиметрії. Одержані дані потрібно враховувати, оцінюючи досягнення дівчаток у кожному віці періоду 4–6 років під час фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі.

Author Biography

Леся Людвігівна Галаманжук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання

References

Апанасенко Г. Л. Санологія (медичні аспекти валеології) : підручник [для лікарів-слухачів закл. (ф-т.) післядипломної освіти] / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований. – Львів : Кварт, 2011. – 303 с.

Балацька Л. Особливості розвитку моторики дітей з різною руховою асиметрією між 3 і 6 роками /Л. Балацька, Л. Галаманжук, Г. Єдинак // Вісник Прикарпатського нац. у-ту ім. Василя Стефаника. Серія «Фізична культура» : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 16. – С. 112–118.

Безруких М. М. Физиология развития ребенка: теоретические и прикладные аспекты / М. М. Безруких, Д. А. Фарбер. – М. : [б. и.], 2000. – 125 с.

Безруких М. М. К вопросу о функциональной межполушарной асимметрии и латерализации моторных функций / М. М. Безруких // Актуальные вопросы функциональной межполушарной асимметрии : сб. науч. тр. – М. : НИИ мозга РАМН, 2003. – С. 27–28.

Безруких М. М. Леворукий ребенок в школе и дома : учеб. пособие / М. М. Безруких. – Екатеринбург : Фактория, 2004. – 300 с.

Бердичевская Е. М. Роль функциональной асимметрии мозга в возрастной динамике двигательной деятельности человека : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.00.13 «Педиатрия» / Е. М. Бердичевская. – Краснодар, 1999. – 50 с.

Галаманжук Л. Л. Особливості розвитку психічних функцій, пов’язаних з пізнавальними процесами, у хлопчиків з різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії між 4 і 6 роками / Л. Л. Галаманжук //Materialy y IХ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki-2013», 07–15 lutego 2013 roku : Fizyczna kultura i sport. – Przemysl : Nauka i studia, 2013. – Vol. 31. –P. 15–20.

Жаворонкова Л. А. Правши-левши. Межполушарная асимметрия биопотенциалов мозга человека : монография / Л. А.Жаворонкова. – М. : Экоинвест, 2009. – 240 с.

Леутин В. П. Функциональная асимметрия мозга : мифы и действительность / В. П. Леутин, Е.И. Николаева. – СПб. : Речь, 2005. – 276 с.

Москвин В. А. Межполушарные отношения и проблема индивидуальных различий / В. А. Москвин. – Оренбург : ИПК ОГУ, 2002. – 288 с.

Николаева Е. И. Сравнение разных способов оценки профиля функциональной сенсомоторной асимметрии у дошкольников / Е. И. Николаева, Е. Ю. Борисенкова // Cборник научных трудов Российского государственного педедагогического университетата им. А. И. Герцена. – СПб., 2008. – С. 32–39.

Панфилова Н. В. Развитие координационных способностей и обучение двигательным действиям детей 4–6 лет в связи с особенностями двигательной асимметрии : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Н. В. Панфилова. – М., 1992. – 19 с.

Силина Е. А. Межполушарная асимметрия и индивидуальные различия : монография / Е. А. Силина, Т. В. Евтух. – Пермь : ПГПУ, 2004. – 136 с.

Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения / А. Л. Сиротюк. – М. : ТЦ «Сфера», 2003. – 220 с.

Kuhl J. Hemispheric asymmetry: Does power beat wisdom? : manuscript / J. Kuhl, M. Kazen. – Seattle :Hogrefe and Huber Publishers, 2005.– 467 p.

Ramaley F. Inheritance of left-handedness / F. Ramaley // Chicago Journ. – 2012. – Vol. 47.– № 564. –P. 730–738.

Wang S. S. The health risks of being left-handed / S. S. Wang // The Wall Street Journ.– 2011.– December 6. –P. 46–52.
Published
2016-06-07
How to Cite
Галаманжук, Л. (2016). Особливості фізичної працездатності й розвитку фізичних якостей у дівчаток із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії протягом 4–6 років. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 43-50. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/326
Section
Physical culture, physical education of different age group population