Удосконалення швидкісно-силових якостей спринтерів на етапі початкової підготовки

  • Oksana Savolainen National University of Physical Education and Sports of Ukraine
  • Valerii Kuznetsov Vadim Hetman National Economic University of Kiev
  • Oleksandr Valkevych Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Roman Cherkashyn Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Nadiia Karabanova Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: control, loading, training process, physical condition, speed qualities, power readiness

Abstract

Relevance of research. The article deals with work in children’s and youth sports schools in the stages of initial training, which are characterized by a great variety of means and methods of training, which require the organization of young sportsmen, an initiative that promotes the improvement of all physical qualities and the upbringing of organizational skills and hard work of children. Physical education and sports, in particular, contribute to the comprehensive development of young athletes, in close connection with mental, moral, aesthetic education and labor education. Increasing the effectiveness of training young athletes - the most acute problem of school sports. The work of many sports schools is characterized by the loss of sports talents, as well as the lack of interest of children in sports. Traditional dissociation of general and sports schools in solving the problems of mass youth sports, lack of conformity of organizational forms of preparation by the achievements of modern methods. The purpose of the research is to develop and experimentally substantiate the program of development of speed and power qualities of athletes at the stage of initial training.. The purpose of the study consisted in determining the level of development of speed and power qualities of athletes at the stage of initial training, development of the program of development of speed and power qualities of sprinters, verification of the effectiveness of this program. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Results of the research. The results of the conducted researches show that under the influence of the developed technology indicators of speed and power qualities of young athletes have probably improved: from running at 30 m from a low start by 6,63 %, from running at 30 m from running − by 7,09 %, from running 300 m − by 1,27 %, long jump from the place − by 4,21 % and throw of the kernel by two hands by 41,4 %. The results of the pedagogical experiment show that the training process of athletes at the stage of initial training has its own specificity, due to their anatomical and physiological and psychological characteristics, as well as adaptation to the new conditions that result from the combination of training with training. Therefore, there is a need to look for new techniques and training methods that take into account the identified features. 

References

Artiushenko, O. F., Stetsenko, A. I. (2006). Lehka atletyka: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Cherkasy: Vyd. Vovchok O. Iu. 424.

Bulatova, M. M. (2006). Teoretiko-metodicheskie osnovy realizacii funkcionalnyh rezervov sportsmenov v trenirovochnoj i sorevnovatelnoj deyatelnosti. Avtoref. dis. d-raped. nauk. K.: UGUFVS, 44.

Bogachev, E. V., Karyagin, I. A. (2013). Krossfit. Rukovodstvo po trenirovkam. M. 142.

Vendler, D. (2008). Prostaya i effektivnaya sistema trenirovok dlya maksimalnoj sily, 75.

Verhoshanskij, Yu. V. (2008). Osnovy specialnoj fizicheskoj podgotovki sportsmenov. Minsk: Fizkultura i sport, 221.

Lehka atletyka: Pidruchnyk. Zhytomyr : Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, 2013, 13–18. ISBN 978-966-485-060-2.

Rozvytok shvydkisno-sylovykh yakostei lehkoatletiv u hrupakh pidvyshchennia.: sportyvnoi maisternosti: navchalno-metodychni rekomendatsii/SNU im. L. Ukrainky; uklad.: Cherkashyn, R. Ye, Valkevych ,O. V. Lutsk, 2018, 50.

Kokorev, D. A., Vyprikov, D. V., Vezenicin, O. V. (2016). Metodika ispolzovaniya funkcionalnogo mnogoborya v processe fizicheskogo vospitaniya. Teoriya i praktika fiz. kultury, № 9, 16–18.

Fizychna kultura. Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv, 5–9 klasiv. K.: 2008, 112.

Yushkevich, T. P., Romanov, I. V. (2017). Primenenie elementov krossfita v trenirovochnom processe desyati-borcev 15−16 let. Mir sporta, 1 (66), 17–23.
Published
2019-12-31
How to Cite
Savolainen, O., Kuznetsov, V., Valkevych, O., Cherkashyn, R., & Karabanova, N. (2019). Удосконалення швидкісно-силових якостей спринтерів на етапі початкової підготовки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(48), 117-123. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-04-117-123
Section
Olympic and professional sport