Professional adaptation of students with various types of the nervous system in terms of pedagogical practice

  • Nina Dedeliuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Nadiya Kovalchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Elena Tomashchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Tetyana Gnitetska Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Lyudmila Vashchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: Professional adaptation of students with various types of the nervous system in terms of pedagogical practice

Abstract

Topicality. The article deals with the actual problem of students professional adaptation in the conditions of pedagogical practice in institutions of general secondary education. The focus is on the individual typological features of students. On the basis of the analysis of scientific works, it was revealed that adaptation is determined by the characteristics based on the specifics of creative, educational and professional activity acquired by students in the process of learning. The aim of the study involves the investigation of students adaptation opportunities taking into account different types of nervous system in terms of pedagogical practice. Research methods. Analysis of psychological and pedagogical literature, psychological methods of research, questionnaires, surveys, methods of qualitative and quantitative analysis. Results. Based on the study of scientific works, we have found that students with a strong inert and weak nervous system are characterized with constructive component  domination at the beginning of their independent pedagogical practice. Basic characteristic features of practical activity of the students with a strong active nervous system is the ability to improvise and to maximize the mobilization of their acquired abilities and skills, as well as to provide creative operational decisions for the set of educational tasks. An analysis of both groups practical activities has showed that adaptation to the conditions of the practice base requires students to mobilize their  adaptation opportunities. The process of adaptation potential inforcement among future teachers of physical culture, while taking into account different types of nervous system (especially the levels of excitation and inhibition processes, as well as the level of the nervous processes mobility) has some individual peculiarities in the professional activity. Conclusions. In the framework of pedagogical it was identified the factors of influence on professional adaptation among students with different typological peculiarities of the nervous system. It depends on the nature of the factors themselves, as well as on the professional and psychological features, young peoples’ physical preparation for independent work and on their attitude to work. The speed of professional adaptation process is one of the indicators of training quality growth in higher education institutions.

References

Dedeliuk, N. A, Kovalchuk, N. M., Vashchuk, L. M., Tomashchuk, O. H., Saniuk, V. I., Savchuk, S. A. (2018). Model orhanizatsii sportyvno-ozdorovchoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, Lutsk, № 1 (41), 29-35.
https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-29-35

Demianenko, N. I. (2012). Pidhotovka pedahohichnykh kadriv: poshuk innovatsiinoi modeli. Ridna shkola, № 4–5, 32–38.

Iemets, O. I., Cherniakov, V. V. (2010). Praktykum z profesiinykh sytuatsii: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv osvity, fizychnoho vykhovannia i sportu. Chernihiv, 155.

Kochetkova, M. (2002). Formirovanie professionalnyih sposobnostey studentov pedagogicheskogo vuza v zavisimosti ot tipologicheskih osobennostey nervnoy sistemyi. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk pr. Lutsk: Vol. obl. druk., T. 1, 74–76.

Pronikov, O. K. (2012). Formy i metody pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do pedahohichnoi roboty u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy u druhii polovyni KhKh – na pochatku ХХI st. Problemy osvity. Naukovyi zbirnyk. Instytut innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity. MONMS Ukrainy. Vyp. 70. Ch. III. Kyiv, № 70, 223–227.

Rybalka ,V. V. (1998). Osobystisnyi pidkhid u profilnomu navchanni starshoklasnykiv: Monohrafiia. Kyiv: Demiur, IPPPO APN Ukrainy, 160.

Solopchuk, M. S., Besarabchuk, H. V. (2010). Vyrobnycha (pedahohichna) praktyka studentiv fakultetu fizychnoi kultury na bazi zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (v umovakh kredytno-modulnoi systemy navchannia). Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 120.

Streliau, Ya. (1982). Rol temperamenta v psykhycheskom razvytyy. M.: Prohress, 232.

Tomashchuk, O. H., Dedeliuk, N. A. (2017). Formuvannia profesiinoi maisternosti maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannia yak pedahohichna problema. Aktualni problemy suchasnoi osvity ta nauky v konteksti yevrointehratsiinoho postupu : materialy dopovidei uchasnykiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (18–19 travnia 2017 roku). Lutsk: LIRoL, P. 95–97.
Published
2019-12-30
How to Cite
Dedeliuk, N., Kovalchuk, N., Tomashchuk, E., Gnitetska, T., & Vashchuk, L. (2019). Professional adaptation of students with various types of the nervous system in terms of pedagogical practice. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(48), 46-50. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-04-46-50
Section
Technologies of education in physical training