Physical Training Modeling of 10–12-year-old Judoists Based on Somatotypes

  • Olha Bekas Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Julia Palamarchuk Vinnitsa Humanities and Pedagogical College
  • Anatoly Korolchuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Serhii Lomynoga Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Keywords: model, physical qualities, boys, wrestlers, judo, somatotype

Abstract

The Current Relevance of the Research is stipulated by the changes in the training process of 10-12 years old judoists, in terms of differentiated approach based on the constitutional characteristics of athletes, taking into account the sensitive periods of individual motor qualities development.The Objective of the Research: to create and scientifically substantiate individual models of judo's physical fitness at the stage of preliminary basic training during the preparatory period of the annual macrocycle based on the analysis of morphological and functional features. Methods of Research: pedagogical experiment, medical and biological methods (somatoscopy, somatometry and somatotyping), motor tests - testing of general and special physical training, mathematical methods of statistics. Results: 88 judoists of 10-12 years old participated in the pedagogical experiment. On the basis of anthropometric studies and methods of somatotyping, features of the body structure of young athletes and specific somatotypes have been studied. 32% of the participants had thoracic type of body structure, 34.3% - muscular and 32% - digestive type of body structure. Differences in the manifestation of motor qualities among judoists of 10-11 years old and 11-12 years old, depending on their type of physique, are revealed. Judoists of muscular somatotype, as compared with digestive and thoracic, show better results in motor tests. In particular, 10-11 years old judoists have the best indicators of the wrestler, overall and strength durability, and flexibility. Judoists of 11-12 years old have advantages comparing with the representatives of other somatotypes in the manifestation of speed-strength endurance, speed strength, overall endurance, agility, strength and flexibility. The obtained results formed the basis for the distribution of young judoist for somatotypes in order to create differentiated training programs. Conclusions: the analysis and presented models of physical training have become the background for the development of evaluation criteria for the level of general and special physical qualities development. It allows differentiated assessment and management of the training process of young judoists at the stage of preliminary basic training.

References

Ananchenko, K. V., Sereda, V. V. (2008) Texnichna pidgotovka yuny`x dzyudoyistiv na osnovi analizu model`ny`x xaraktery`sty`k [Technical training of young judoists on the basis of analysis of model characteristics]. Teoriya i metody`ka fizy`chnogo vy`xovannya, 8, 47–49.

Bekas, O. O. & Palamarchuk, Yu. H. (2012), Modernizacija navchaljno-trenuvaljnogho procesu dzjudojistiv 10– 11 rokiv z urakhuvannjamjikhsomatotypiv [Modernization of Educational-Training Process of Judoists Aged 10– 11 Taking into Account Their Somatic Types]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomususpilstvi, 403–406.

Bekas, O. O. & Palamarchuk, Yu. H. (2018). Innovative approach to the system of pedagogical control of physical preparedness of judoists at the stage of preliminary basic training. [The content and effectiveness of the author’s program for improving the physical state of judo at the stage of initial training] Teorety`ko-metody`chni osnovy` upravlinnya procesom pidgotovky` sportsmeniv riznoyi kvalifikaciyi [Theoretical and methodical bases of management of the process of training of athletes of different qualifications]. Vinnytsia: TOV «Planer», 330–340.

Bekas, O., Palamarchuk, Yu., Nesterova, S., Suly`ma, A. (2018). Indy`vidualizaciya ocinky` rozvy`tku ruxovy`x yakostej yuny`x borciv na osnovi somatoty`puvannya. [Individualization of the assessment of the development of motor qualities of young wrestlers basing on somatotyping]. Physical Education, sports and health culture in modern society, 2 (42), 135–142. doi.org/10.29038/2220-7481-2018-02-135-142

Vovk, S. M., Osipczov, A. V., Ly`secz`ka, O. Ya. (2015) Ontokineziologiya [Ontocynesiology]. Navchal`ny`j posib. Mariupol`: Vy`davny`chy`j centr MDU, 90.

Volkov, L. (2005) Dy`tyachy`j ta yunacz`ky`j sport v sy`stemi profesijny`x znan` faxivciv fizy`chnogo vy`xovannya i sportu: vdoskonalennya sy`stemy` sporty`vnoyi pidgotovky` ditej i molodi [Children’s and youth sports in the system of professional knowledge of specialists in physical education and sports: improving the system of sports training for children and young people]. Aktual`ni problemy` teoriyi i metody`ky` fizy`chnogo vy`xovannya, Kol. monograf. [Actual problems of the theory and method of physical education]. L`viv: Redakcijno-vy`davny`chy`j centr LDIFK; NVF «Ukrayins`ki texnologiyi», 23–36.

Volkov, L. V. (2002) Teory`ya y` metody`ka detskogo y` yunosheskogo sporta [Theory and methodology of children’s and youth sports]. Kyiv: Oly`mp. ly`t., 244.

Guba, V. P. (2000) Morfoby`omexany`chesky`e y`ssledovany`ya v sporte [Morphobiomechanical research in sports]. Moskva: SportAkademPres, 120.

Zagura, F. I. (2010). Rozrobka modelej v sportyvnykh vydakh borotjby [Development of models in sports kinds of struggle]. Fizychna kulj-tura, sport i reabilitacija v zakladakh osvity, Zb. nauk. pr. z ghaluzi fiz. kuljtury ta sportu. Rivne, 5, 210.

Zubal`, M. V., Yedynak, H. A. (2008) Orhanizatsiino-metodychni osnovy vdoskonalennia fizychnykh yakostei khloptsiv 7−17 rokiv u protsesi fizychnoho vykhovannia [Organizational and methodological bases for improvement of physical qualities of boys 7–17 years during the process of physical education]. Kamianets-Podilskyi, 176.

Platonov, V. M. (2004). Systema podghotovky sportsmenov v olympyjskom sporte. Obshhaja teoryja y ee praktycheskye prylozhenyja [The training system of sportsmen in the Olympic sport. General theory and its practical applications]. Kyiv: Olymp. lit., 808.

Poleva, N. V., Zagrevskij, O. I., Podverbnaja, N. I. (2012) Model’nye harakteristiki fizicheskoj podgotovlennosti dzjudoistov razlichnoj sportivnoj kvalifikacii [Model characteristics of physical fitness of judoists of various sports qualifications]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 335, 136–139.

Serhienko, L. P. (2009). Sportyvnyj vidbir: teorija ta praktyka [Sports selection: theory and practice: a textbook] (Kn. 1. Teoretychni osnovy sportyvnogho vidboru). Ternopilj: Navchaljna knygha – Boghdan, 672.

Tropyn, Yu. (2019). Modeljnue kharakterystyky fyzycheskoj podghotovlennosty junukh borcov v ghruppakh predvaryteljnoj pidghotovky [Physical fitness model characteristics in wrestling]. Jedynoborstva, 2, 71–80. URL: http://www.sportsscience.org/index.php/combat/article/viewFile/802/843

Shestakov, V. B. & Eregina, S. V. (2008), Teoryja y metodyka detsko-junosheskogho dzjudo, Ucheb.-metod. posobye [Theory and technique of judo for children and young people: education guidance]. Moskva: OLMA Medya Ghrupp, 216.

JAghello, V. (2002). Teoretiko-metodicheskie osnovy sistemy mnogoletnej fizicheskoj podgotovki junyh dzjudoistov. [Theoretical and methodical foundations of the long-term physical training system of young judoists]. Varshava; Kyev: Yzd-vo AVF, 351.

Kostiukevych, V., Borisova, O., Shynkaruk, O., Shlonska, O., Stasiuk, I. (2018). Modeling of training process of athletes in sports games in annual macrocycle. Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 Supplement, issue 1, Art 44, 327–334. doi.org/10.7752/ jpes.2018.s.144

Marchochka, M., Skibinska, A. (1970) Budowa ciala lekkoatletow-juniorow [Body building of junior athletes]
Wichowanse fis. i sport, 14, 2, 39.

Sozanski, H. (1987) Szkolenie sportowe dzieci і mlodzie [Sports training for children and youth]. RCMSzKFiS. Warszawa, 125.

Tropin, Y. & Shatskikh, V. (2017) Model features of sensorimotor reactions and specific perception in wrestling. International scientific and professional conference on wrestling Applicable Research in Wrestling, 241.
Published
2019-06-30
How to Cite
Bekas, O., Palamarchuk, J., Korolchuk, A., & Lomynoga, S. (2019). Physical Training Modeling of 10–12-year-old Judoists Based on Somatotypes. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(46), 87-98. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-02-87-98
Section
Olympic and professional sport