Motor Activity in the Structure of the Motivational-Value Orientations of Adolescents

  • Yuriy Tsyupak Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Tatyana Tsyupak Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Yuriy Tsyupak Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Alexander Shwai Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Ivan Vaskan Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  • Leonid Gnitetsky Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: motor activity, interest, motivation, forms of physical activity, adolescents

Abstract

Topicality. Important and inalienable factor of a healthy way of life of schoolchildren is the proper level of motor activity. The results of scientific research show that in adolescents of general educational institutions there is a decrease in motor activity. This leads to the creation of a health-preserving educational environment and the development of motivational means for involving students in systematic physical exercises. The Purpose of the Study is to study the state of formation of motivational-value orientations for motor activity in adolescents. Material and Methods of Research. The research was attended by adolescents of general education institutions number 9, 11, 26, Lutsk. In order to determine the level of the state of formation of motivational-value orientations for motor activity, we  conducted a questionnaire. The questionnaire included a set of questions that can help you determine  the level of interest in a physical education lesson, define the motives for exercises with physical exercises, and differentiate the attitude of adolescents towards forms of physical activity. Research Results. The results of the study showed that the level of interest in physical education and sports in adolescents is low. Only 9,8–19,5 % of girls and 23,2–31,7 % of boys have a high level of interest in motor activity. With age, students tend to reduce their interest in systematic physical activity. At the same time, the analysis of the results of the questionnaire revealed the following main reasons for physical education for adolescents: the ability to improve their health, have a good body structure, increase physical fitness, master the technique of physical exercise and get good grades. At the same time, these questionnaires show that only 14,6–22,3 % of girls and 17,3– 31,2 % of boys perform physical exercises 3–4 times a week. Most students limit their motor activity to only compulsory physical education lessons and judging by respondents’ answers, they fill in free time with activities that have nothing to do with active leisure and motor activity.

References

Apanasenko, G. L. (2005). Izbrannyye stati o zdorovye. Kyiv: Zdorov’ya, 48.

Vaskan, I. Gh., Cjupak, Ju. Ju. (2010). Interes do fizychnogho vykhovannja v uchniv serednjogho shkiljnogho viku.
Fizychne vykhovannja, sport i kuljtura zdorov'ja u suchasnomu suspiljstvi, 4 (12), 29–31.

Volkova, N. P. (2007). Pedaghoghika: posibnyk. Kyiv: Akademvydav, 616.

Duboghaj, O. D., Makovecjka, N. V. (2007). Plekajmo zdorov'ja dytyny. Zaporizhzhja: [b. v.], 264.

Duboghaj, O. D., Jevtushok, M. V. (2008). Zmist ta rezuljtatyvnistj shkiljnoji innovacijnoji dijaljnosti v systemi zdorov'jazberighajuchykh tekhnologhij. Fizychne vykhovannja, sport i kuljtura zdorov'ja u suchasnomu suspiljstvi, 1, 36-40.

Krucevych, T. Ju., Bezverkhnja, Gh. V. (2010). Rekreacija u fizychnij kuljturi riznykh ghrup naselennja. Kyiv: Olimp. lit., 248.

Lysjak, V. M. (2006). Formuvannja interesu do zanjatj fizychnoju kuljturoju ta sportom u shkoljariv 6–11-kh klasiv. (Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. nauk z fiz. vykh. i sportu ). Kharkiv, 21.

Maghljovanyj, A., Kunynecj, O., Novycjkyj, O., Dzyvenko, O. (2006). Konstruktyvne ujavlennja valeo- loghichnogho naprjamu informacijnogho polja zdorov'ja ljudyny. Moloda sportyvna nauka Ukrajiny: zb. nauk. pr. z ghaluzi fiz. kuljtury ta sportu, 10(3), 82–87.

Pantik, V. V. (2000). Formuvannja motyvaciji do zanjatj fizychnymy vpravamy divchat 11–15 rokiv, jaki prozhyvajutj na terytoriji radiacijnogho zabrudnennja. (Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. nauk z fiz. vykh. i sportu ). Lucjk, 21.

Moskalenko, N. V., Ghontarovsjka, N. B. (2008). Systema zakhodiv po formuvannju znanj z osnov zdorovogho sposobu zhyttja u zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladakh. Pedaghoghika, psykhologhija ta medyko- biologhichni problemy fizychnogho vykhovannja i sportu: zb. nauk. pr., 1, 112–116.

Orzhekhovsjkaб V. M. (2011). Zdorov'jazberezhuvaljne navchannja i vykhovannja: problemy, poshuk. Nauk. zap. NDU im. M. Ghogholja. Serija: Psykhologho-pedaghoghichni nauky. Nizhyn: NDU im. M. Ghogholja, 4, 29–31.

Potashnjuk, I. V. (2012). Teoretychni i metodychni zasady zastosuvannja zdorov'jazberezhuvaljnykh tekhnologhij navchannja uchniv u zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladakh. (Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ped. nauk). Kyiv, 42.

Stepanova, I. V. (2007). Zasoby step-aerobiky v systemi urochnykh zanjatj z fizychnoji kuljtury divchat 13–14 rokiv. (Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. nauk z fiz. vykh. i sportu ). Ljviv, 20.

Stolitenko, Je.V. (2002). Vykhovannja v uchniv 5–7 klasiv pozytyvnogho stavlennja do zanjatj fizychnoju kuljturoju. (Avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ped. Nauk). Kyiv, 21.
Published
2019-06-30
How to Cite
Tsyupak, Y., Tsyupak, T., Tsyupak, Y., Shwai, A., Vaskan, I., & Gnitetsky, L. (2019). Motor Activity in the Structure of the Motivational-Value Orientations of Adolescents. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(46), 48-54. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-02-48-54
Section
Physical culture, physical education of different age group population