Assessment of the Level of Physical Health of the Youth with Different Somatotypes for the Ability to Adapt to Physical Activity

Keywords: physical health, somatotype, maximum oxygen consumption, youth aged 18–20 years.

Abstract

Topicality. This paper is topical due to the need to monitor the level of physical health of youth, that will provide an opportunity to assess the potential level of health for  a further life. In its turn, the indicator of maximum oxygen consumption is an integral indicator of the body reserve capacity. Taking into account the fact that people have a large discrepancy in the morphological and physiological characteristics associated with the type of constitution, somatotypological peculiarities play an essential role in determining the level of physical health. Objectives of the Paper – to reveal sexual characteristics of the level of physical  health  of youth  aged 18–  20 years with different somatotypes on the indicator of maximum oxygen consumption. Methods of Research. The establishment of somatotypological affiliation was carried out in accordance with the method of Hit-Carter. In order to determine the level of maximum oxygen consumption, bicycle ergometry was used (V. L. Karpman et al.), while the level of physical health was assessed according to the criteria of Ya. P. Pyarnat and H. L. Apanasenko. Results. The study involved students aged 18–20 years (only 194 people). According to the results of somatotyping, the subjects were divided into corresponding somatotypological groups: balanced, endomorphic, ectomorphic,  endomorphic-mesomorphic  and mesomorphic. Among the girls, four somatotypological groups were identified, since there were no representatives of the mesomorphic somatotype, since the predominance of the muscular component of the girls’ body is not typical and can occur predominantly in athletes. The evaluation of aerobic performance according to Yа. P. Pyarnat's criteria has shown that girls have «excellent» aerobic performance, and among the young men, aerobic performance is «average» regardless of the somatotype. In turn, according to the estimation criterion of H. L. Afanasenko among both girls and boys, the value of the indicator of maximum oxygen consumption exceeds the «safe level of health». Conclusions. The results testify to the fact that the level of physical health among girls is «excellent», and among young men is «average». In turn, both boys and girls’ level of maximum oxygen consumption exceeds the «safe level of health» in all somatotypological groups.

References

Amosov, N. M. (1975). Fizicheskaya aktivnost i serdce [Physical activity and heart]. Kyiv: Zdorovya, 1975, 253.

Furman, Yu. M., Miroshnichenko, V. M., Drachuk, S. P. (2013). Perspektyvni modeli fizkulturno-ozdorovchykh tekhnolohiy u fizychnomu vykhovanni studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [ Perspective models of physical culture and health technologies in physical education of students of higher educational establishments]. Kyiv: NUFVSU. Vyd-vo «Olimp. lit.», 184.

Miroshnichenko, V. M., Nesterova, S. Yu., Matseyko, I. I. (2015). Vplyv zanyat iz fizychnoho vykhovannya na funktsionalni mozhlyvosti systemy zovnishnoho dykhannya divchat 17–19 rokiv iz riznym somatotypom [Influence of physical education classes on the functionality of the system of external respiration of girls aged 17–19 with different somatotypes] /Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorovya u suchasnomu suspilstvi», Zb. nauk. pr. Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, Lutsk, 2015, 80–83.

Salnykova, S. V., Miroshnychenko, V. M., Brezdenyuk, O. Yu., Nesterova, S. Yu., Sulyma, A. S., Onyshchuk, V. Ye., Havrylova, N. V. (2018). The maximum oxygen consumption and body structure component of women at first period of mature age with a different somatotypes. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2018, 22(6), 306–312. doi.org 10.15561/18189172.2018.0403

Furman,Yu. M., Zuhrava, M. O., Nesterova, O. Yu., Brezdenyuk, S. Yu., Sulyma, A. S. (2018). Adaptatsiya studentiv podilskoho rehionu 17–21 roku do fizychnoyi roboty v aerobnomu y anaerobnomu rezhymakh enerhozabezpechennya [Adaptation of undergraduate students of 17–21 years to physical work in aerobic and anaerobic modes of power supply]. Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biolohiyi ta sportu, 3, 3 (12). Mykolayiv, 235– 242. doi.org 10.26693/jmbs 03.03.235

Kyrychenko, I. M. (2005). Normatyvni pokaznyky hemodynamiky u pidlitkiv riznoyi stati v zalezhnosti vid osoblyvostey budovy tila [Normative indicators of hemodynamics in adolescents of different sex, depending on the peculiarities of the structure of the body]. Dys. … kand. med. nauk: 14.03.03 «Normalna fiziolohiya». Vinnytsya, 21.

Chernyaha-Royko, U. P., Zharinov, O. Y., Sorokivs'kyy, M. S., Tumak, I. M. (2005). Prohnostychne znachennya pokaznykiv variabelnosti rytmu sertsya u khvorykh na hostryy infarkt miokarda [Prognostic value of indicators of cardiac rhythm variability in patients with acute myocardial infarction].Ukrayins'kyy kardiolohichnyy zhurnal, 6, 25–32.

Vallejo, M., Ruiz, S., Hermosillo, A.G. [et al.] (2006). Ambient fine particles modify heart rate variability in young healthy adults. J. Expo. Sci Environ. Epidemiol, 16, 2, 125–130.

Hrisanfova, E. N. Konstituciya i biohimicheskaya individualnost cheloveka [The constitution and biochemical personality of a person]. Moskva: MGU, 1990. 152.

Negasheva, M. A. (2005). Antropometricheskie parametry i adaptacionnye vozmozhnosti studencheskoj molodezhi k nachalu 21 veka [Anthropometric parameters and adaptive possibilities of student youth by the beginning of the 21st century]. Rossijskij pediatricheskij zhurnal, 5, 12–16.

Carter, J., Heath, B. (1990). Somatotyping – development and applications. Cambridge University Press, 504.

Apanasenko, H. L., Popova, L. A., Mahlovanyy, A. V. (2011). Sanolohiya (medychni aspekty valeolohiyi) [Sanology (medical aspects of valeology)]. Kyiv; L'viv, 303.

Komarov, F. I. (2001). Adaptaciya i zdorove [Adaptation and health]. Klinicheskaya medicina, 7, 12, 61–63.

Prusov, P. K. (2000). Fyzycheskaya rabotosposobnost y nekotorыe osobennosty эnerhoobespechenyya yunыkh sportsmenov v zavysymosty ot urovnya masso-rostovoho sootnoshenyya [Physical fitness and some features of energy supply of young athletes depending on the level of mass-growth ratio]. Pedyatryya, 6, 61–65.

Dzhek, H. Uilmor, Devid, L. Kostill (2001). Fiziologiya sporta [Physiology of Sports]. Kyiv: Olimp. lit., 2001. 503.
Published
2019-06-30
How to Cite
Nesterova, S., Sulyma, A., & Boyko, M. (2019). Assessment of the Level of Physical Health of the Youth with Different Somatotypes for the Ability to Adapt to Physical Activity. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(46), 35-40. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-02-35-40
Section
Physical culture, physical education of different age group population