Functional State of the Musculoskeletal System of the Middle School Age Children Withhearing Loss

  • Roman Ivanitsky Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Alla Alоshуna Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: musculoskeletal system, the middle school age children with hearing loss, angle of inclination of the head, angle of inclination of the torso, static endurance

Abstract

The topicality of the research. The human musculoskeletalsystem plays an important role in the formation and harmonious development of it. The functional state of the musculoskeletal system is a unique indicator of health. The analysis of literary resources testifythat children with hearing loss have the indicators of the musculoskeletal system functional state differ from those in healthy children. The aim of the research is to determine and analyze the age-related changes in the indicators of the functional state of the musculoskeletal system for the children of middle school age with hearing loss. In the process of research we used the following methods: analysis of literary resources, videometry (Torso Program) for determining the angles of the torso and head inclination, pedagogical testing for the definition of the static endurance of the front torso and legs muscles and the back torso and legs muscles also methods of mathematical statistics. The results of the work. The results of the work. In the research it was found that in the age of 11-14 years, boys and girls research indicators are growing, also this process is ambiguous. So in the research period, the indicator of static endurance of the front part of the torso and legs is statistically significantly (p <0,05) in creases for boys to 9,2s,for girls only to 5,2 s; the indicator of static endurance of the back part of the torso and legs is statistically significant (p <0,05) increases for boys to 9,2 s, for girls to 6,2 s. The angle of inclination of the head (a1) in the period of 11-14 years as boys as girls is statistically significant (p <0,05) in creasing to 0,6 degree. The angle of in clination of the torso (a1) is statistically significant (p <0,05) in creases for boys 0.18 degrees and for girls – 0.2 degrees. Growth of the research indicators is different for boys and girls. Conclusions.The obtained results indicate that boys and girls have statistically significant (p<0.05) growth of the research parameters in the age aspect. In this case, the boys and girls have rather low indicators of static endurance of front part of the torso and legs, somewhat better, but still low indicators of static endurance of the back of the torso and legs. Indicators of the angles of inclination of the head and torso are also lower than the standard ones.

References

Dzhozef, P. (2010). Adaptivnoe fizicheskoe vospitanie i sport [Adaptive physical education and sport]. K., Olimp. Lit., 608.

Aloshyna, A., Aloshyna, A. & Petrovych, V. (2009). Vykorystannia biomekhanichnykh tekhnolohii u diahnostytsi ta profilaktytsi porushen postavy shkoliariv [Use of biomechanics technologies in diagnostics and prophylaxis of violations of carriage for schoolboys]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia v suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Lutsk, VNU imeni Lesi Ukrainky, 3–7.

Aloshyna, A. I. (2015). Profilaktyka y korektsiia porushen oporno-rukhovoho aparatu v doshkilniat, shkoliariv ta studentskoi molodi u protsesi fizychnoho vykhovannia: monohrafiia [Prevention and correction of functional disorders of the musculoskeletal system of children and youth in the process of physical education]. Lutsk,Vezha-Druk, 368.

Ivanitskyi, R., Aloshyna, A. & Bychuk, O. (2017). Rozvytok ta korektsiia rukhovoi sfery ditei iz vadamy slukhu v protsesi fizychnoho vykhovannia. Suchasnyi etap [Development and correction of the motor sphere of children with hearing impairment in the process of physical education. the modern stage]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport. Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, vyp. 27, 98-102.

Kashuba, V., Holub, V. & Nosova, N. (2013). Tekhnolohia kontrolia sostoianiia prostranstvennoi orhanizatsii tela shkolnikov v protsesse fizicheskoho vospitanyia [The technology of the state of schoolchildren’s spatial body positioning in the process of physical education]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vyp. 10, 45–49.

Kashuba, V. A. (2003). Biomekhanika osanki [Biomechanics of posture]. K., Olimpiiskaia literatura, 280.

Savliuk, S. P. (2017). Prostorova orhanizatsiia tila ditei molodshoho shkilnoho viku iz depryvatsiieiu sensornykh system u protsesi fizychnoho vykhovannia [Tekst] : monohrafiia [Spatial organization of the body of school age children with vision systems deprivation in the process of physical education]. Rivne, O. Zen, 559.
Published
2018-09-27
How to Cite
Ivanitsky, R., & AlоshуnaA. (2018). Functional State of the Musculoskeletal System of the Middle School Age Children Withhearing Loss. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3 (43), 86-90. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-03-86-90
Section
Physical culture, physical education of different age group population