The Influence of Swimming with Application of Aqua Fitness Elements and Intermediate Hypoxic Training on the Physical Preparedness of Girls 11–12 Years

  • Victoria Golovkina Mikhail Kotsiubynsky Vinnitsa State Pedagogical University
Keywords: anaerobic alactatic and lactate energy supply zone, aerobic energy supply zone, hypoxia, aqua fitness, swimming

Abstract

The aim is to establish the integrated influence of training sessions, which used the elements of aqua fitness and interval hypoxic training, on the special physical training of girls 11–12 years old. Material: 64 athletes aged of 11–12 years, with a sports experience of 2–3 years took place in the research. Results. During 24 weeks at the different stages of  studying  (after 8, 16 and 24 weeks) the efficiency of the anaerobic alactated and lactate energy supply zones, as well as in the aerobic energy supply zone was studied. It has been established that training sessions of swimming with using of elements of aqua-fitness and interval hypoxic training with the device «Endogenic-01» to improve the indicators in the area of anaerobic alactatious and anaerobic lactate energy supply, efficiency in the zone of aerobic energy supply and power of anaerobic alactat system of girls 11–12 years old. For the first time, the elements of aqua fitness and interval hypoxic training were used in the training process of young swimmers. The expediency of such an innovation is explained by minimizing the negative impact on the children’s body of exercises on the development of force in conditions of the aquatic environment while improving the functional capabilities of the organism. The effectiveness of the complex application in the training process of the swimmers of the aqua fitness and the interval hypoxic training with the girls of 11–12 years is confirmed by the probable difference between the performance indicators in the aerobic energy supply zone (by 2,43 %), efficiency in the anaerobic lactate energy supply zone (6,67 %) and the power of anaerobic power supply systems (by 21,69 %) for representatives of groups of KG and BG2 and indicators of efficiency in the aerobic energy supply zone (by 2,31 %) and the capacity of anaerobic systems energy supply (to 15,00 %) in the group of representatives BG1 and BG2 in favor of the last after 24 weeks of employment for our proposed applications. Conclusions. The efficiency of complex application in swimming classes of aqua fitness elements and interval hypoxic training has been proved. The feasibility of such  combination is proved by the growth of performance indicators in areas of aerobic, anaerobic alactatic and lactate energy supply.

References

Havrilova, N. V. & Furman, Yu. N. (2010). Perspektivy primeneniia metodiki endohenno-hipoksicheskoho dykhaniia dlia sovershenstvovaniia funktsionalnoi podhotovlennosti yunykh velosipedistov [Prospects of application of method endogenously-hypoxic breathing for perfection of functional preparedness of young bicyclists.]. Pedahohika, psikholohiia i mediko-biolohicheskie problemy fizicheskoho vospitaniia i sporta, 7, 17–20.

Holovkina, V. V. (2016). Perspektyvy zastosuvannia v protsesi fizychnoi pidhotovky plavtsiv 11=12 rokiv intervalnoho hipoksychnoho trenuvannia y elementiv akvafitnesu [Prospects of application in the process of physical training of swimmers 11–12 years of interval hypoxic training and aqua fitness elements]. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii, 20, 454-459.

Holovkina, V. & Salnykova, S. (2017). Dynamika pokaznykiv aerobnoi ta anaerobnoi produktyvnosti orhanizmu plavtsiv 11-12 rokiv pid vplyvom trenuvalnykh zaniat iz zastosuvanniam elementiv akvafitnesu y intervalnoho hipoksychnoho trenuvannia [Dynamics of indicators of aerobic and anaerobic productivity of an organism of 11–12 years old swimmers under the influence of training sessions with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Fizychna kultura, 25-26, 66–72

Holovkina, V. & Furman, Yu. (2017). Porivnialna kharakterystyka zahalnoi fizychnoi pidhotovlenosti plavtsiv 11–12 rokiv v zalezhnosti vid stati ta mozhlyvosti yii udoskonalennia zasobamy akvafitnesu y intervalnoho hipoksychnoho trenuvannia [Comparative characteristic of general physical preparedness of swimmers of 11–12 years old depending on sex and possibilities of its improvement by means of aquaphthesis and interval hypoxic training]. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii: zbirnyk naukovykh prats,3(22), 258–263.

Kulikov, M. A., Shastun, S. A., Ahadzhanian, M. A. & Korobkov, A.V. (1983). Statisticheskie metody obrabotki rezultatov fiziolohycheskikh eksperimentov. Praktikum po normalnoi fiziolohii [Statistical methods of processing the results of physiological experiments]. M., vyssh. shk.

Salnykova ,S. V. (2017). Porivnialna kharakterystyka fizychnoho stanu zhinok 30-49 rokiv za pokaznykamy fizychnoi pidhotovlenosti v zalezhnosti vid vmistu zhyrovoho komponentu masy tila [Comparative characteristics of the physical condition of women 30-49 years old of physical fitness indicators, depending on the fat content of the body mass]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 1, 77–82.

Furman, Yu. & Sulyma, A. (2015). Vplyv endohenno-hipoksychnoho dykhannia na vidnovlennia funktsii sertsevo-sudynnoi systemy kvalifikovanykh khokeistiv na travi pislia dozovanykh fizychnykh navantazhen [Influence of endogenous-hypoxic respiration on restoration of the function of the cardiovascular system of qualified hockey players on the grass after dosed physical activity]. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Fizychne vykhovannia i sport ,18, 240–245.

Furman, Yu. M. & Salnykova, S. V. Udoskonalennia protsesiv aerobnoho enerhozabezpechennia zhinok 37-49 rokiv shliakhom kompleksnoho zastosuvannia zaniat akvafitnesom i metodyky endohenno-hipoksychnoho dykhannia [Improvement of aerobic energy supply processes in 37-49 yrs old women by means of complex aqua-fitness trainings’ and methodic of endogenous-hypoxic breathing’s application]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 7, 59–63. http://dx.doi.org/10.15561/ 18189172. 2015.0708

Furman, Yu. N. & Hruzevich, I. V. (2014). Sovershenstvovanie obshchei fizicheskoi podhotovlennosti yunykh plavtsov putem primeneniia v uchebno-trenirovochnom protsesse metodiki endohennoho hipoksicheskoho dykhaniia [Improved general physical fitness of young swimmers by applying in the training process of endogenous hypoxic breathing techniques]. Pedahohika, psikholohiia i mediko-biolohicheskie problemy fizicheskoho vospitaniia i sporta, 10, 57–61. doi:10.5281/zenodo.10493

Khodorovskyi, H. I., Koliasko, I. V., Furkal, Ye. S., Koliasko, N. I., Kuznetsova, O. V., Yasinska, O. V. (2006). Endohenno-hipoksychne dykhannia [Endogenous hypoxic respiratory]. Chernivtsi, Teoriia i praktyka, 144.

Antonio, J. & Stout, J. R. (2003). Supplements for endurance athletes. Champain, Illinois: Human Kinetics.

Davydov, V., Mankevich, A. & Morozova, O. (2017). Selection of 7–10 years old children of different types of constitution in sport swimming, taking into account their psychological and physiological features. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi, 2(38), 68–74

Fedorenko, S. N., Lazarieva, E. B. & Kormiltsev, V. V. (2012). The using of aquafitnes in the physical rehabilitation of patients with vertebral pathology. Physical Education of Students, 3, 112–115.

Hruzevych, I., Bohuslavska, V., Kropta, R., Galan, Ya., Nakonechnyi, I. & Pityn, M. (2017). The effectiveness of the endogenous-hypoxic breathing in the physical training of skilled swimmers. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (3): 1009–1016. DOI:10.7752/jpes.2017.s3155

Kenney, L. W., Wilmore, J. H. & Costill, D. L.(2012). Physiology of Sport and Exercise. Champaign: Human Kinetics.

Kolchinskaya, A. Z. (1993). Interval Hypoxic Training in Sports. Hypoxia Med. J., 2, 28 – 33.

Prystupa, Е., Briskin, Y., Pityn, M. & Blavt, О. (2012). The role of Olympic education in solving problems of modern generation Physical activity, sport and health, 3(9), 3–10.

Radzimińska, Agnieszka, Weber-Rajek, Magdalena, Lulińska – Kuklik, Ewelina, Pieck Paulina & Waldemar Moska (2017). The impact of classical massage on spine mobility. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 82-86. doi:10.15561/18189172.2017.0206

Salnykova, S., Hruzevych, I., Bohuslavska, V., Nakonechnyi, I., Kyselytsia, O. & Pityn, M. (2017). Combined application of aquafitness and the endogenous-hypoxic breathing technique for the improvement of physical condition of 30-49-year-old women. Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2544–2552. doi:10.7752 /jpes.2017.04288

Zhuk, A. & Habinets, T. (2012). Efficiency of Aqua Fitness in Physical Education of Junior Schoolchildren. Molodizhnyi naukovyi visnyk. Seriia: Fizychne vykhovannia i sport, 7, 60-63.
Published
2018-09-27
How to Cite
Golovkina, V. (2018). The Influence of Swimming with Application of Aqua Fitness Elements and Intermediate Hypoxic Training on the Physical Preparedness of Girls 11–12 Years. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3 (43), 41-48. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-03-41-48
Section
Technologies of education in physical training