The Influence of Non-Pharmacological Aids on Training Activities of Students of Higher Educational Institutions

  • Roman Cherkashin Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Alexander Valkevich Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Mykola Bilera Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Viktoriya Matiichuk Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Keywords: students, aroma oils, teraceti, training activity, functional state

Abstract

The actuality of the study is determined by the introduction of non-pharmacological aids, that include aroma oils and their compositions, into the training process of students in sports mastery groups, to enhance the body’s functional reserves and the effectiveness of training activities. The purpose of the study is to detect the effects of effects of aroma compositions (compositions of vegetable essential oils) on the functional, psycho-emotional state and physical capacity of students of higher educational institutions in terms of training activities. Research results. The results of the study indicate that the experimental group has a tendency to improve the psycho-emotional state, that is evident from the results of the SUN test, which indicates that the activity increased from 3,6 ± 0,5 points to 4,2 ± 0,6 points. The mood increased by 14 %, the desire to work compared with the background indicators increased from 3,6 ± 0,5 point to 4,2 ± 0,6 points. The feeling has improved by 9 %. With the accumulation of aroma compositions, a decrease in heart rate at rest is observed at 72,9 ± 1,59 (75,9 ± 1,56 at the beginning). The pulse pressure index at the beginning of the study was 45,6 ± 0,87 points, after – 44,18 ± 0,96 points. The Robinson index after the application of aroma sessions was 84,7 ± 2,06 points, the Ruffle index – 6,50 ± 1,1 points, the EGC changed from 7,11 ± 0,27 cm to 8,35 ± 0,23 cm The results of technical actions grew from 5 % to 44,1 % on average, indicators of gaming actions in the innings grew from 37,54 % to 41,62 %; gaming activities in the defense grew from 43,16 % to 46,20 %; gaming attacks in the attack from 46,13 % to 50,08 %; gaming activities in the reception rose from 42,38 % to 48,47 %. Thus, all indicators of action games increased from 9 % to 19 % after the pedagogical experiment.

References

Bytko, S. N. & Okypniak, V. H. (2002). Vliianie prolonhirovannoho vozdeistviia efirnoho masla lavandy na pokazateli ihrovoi deiatelnosti i adaptastiiu k fizicheskoi nahruzke u basketbolistov [The effect of the prolonged effect of lavender essential oil on the performance of gaming activities and adaptation to exercise in basketball players]. Visnyk Cherkaskoho universytet, vyp. 39, 9–14.

Bukov, Yu. A. & Minina, E. N. (2010). Vozmozhnosti korrektsii funktsionalnoho sostoianiia orhanizma devushek s ispolzovaniem kompozitsionnoho odoranta «POLIOL» [Possibilities of girls' functional state correction with using off «POLIOL» composite odorant]. Uchenye zapiski Tavricheskoho natsionalnoho universiteta im. V.I. Vernadskoho. Ser.: Biolohiia, khimiiat. 23 (62), no. 3, 42–49.

Kapran, V. I. & Kapran, O. V. (2012). Psikholohiia tsveta i zapakha v podhotovke sportsmena [Psychology of color and smell in the training of an athlete]. Alma mater. Vestnik vysshei shkoly, no. 10, 100–106.

Komarova, I. A. & Avilov, O. V. (2009). Individualnye reaktsii orhanizma studentov na kursovye oboniatelnye vozdeistvyia efirnymi maslami [Individual reactions of the students’ body to the course olfactory effects of essential oils]. Voprosy kurortolohii, fizioterapii i lechebnoi fizicheskoi kultury, no. 2, 33–35.

Leonova, N. S. (2003). Perspektivy i problemy aromaterapii [Perspectives and problems of aromatherapy]. Farm. Vestnik, no. 8 (287).

Tkachuk, V. H. & Bytko, S. N. (1990). Prolonhirovannoe primenenie efirnoho masla lavandy dlia korrektsii funktsionalnoho sostoianiia sportsmenov v usloviiakh uchebno–trenirovochnoho protsessa [The prolonged use of lavender essential oil for the correction of the functional condition of athletes in the conditions of the training process]. Materialy nauchno–prakticheskoi konferentsii «Problemy adaptatsii v sporte», Odessa, 137.

Solopov, I. N. & Shamardin, A. I. (2003). Funktsionalnaia podhotovka sportsmenov: monohrafiia [Functional training of athletes]. Volhohrad: PrinTerra-Dizain, 263.

Popov, M. V., Mandrikov, N. N. & Sentiabrev, N. N. (2011). Primenenie kompozitsii efirnykh masel dlia modifikatsii psikhoemotsionalnoho sostoianiia behunov–sprinterov [Essential oils for modification of emotional state of sprinters]. Vestnik Volhohradskoho hosudarstvennoho meditsinskoho universiteta, no. 4, 56–58.

Shutova, S. V. (2013). Aromaterapiia: fiziolohicheskie effekty i vozmozhnye mekhanizmy:(obzor lit.) [Aromatherapy: physiological effects and possible mechanisms (literature review)]. Vestnik Tambovskoho universiteta. Ser.: Estestvennye i tekhnicheskie nauki, t. 18, no. 4, 1330–1336.

Sentiabrev, N. N. & etc. (2009). Efirnye masla v sportivnoi praktike: (monohrafiia) [Essential oils in sports practice]. Volhohrad: Izd-vo VHAFK, 138.

Prokhorova, A. O. (2004). Praktikum po psikholohii sostoianii [Practicum on psychological states].SPb.: Rech, 480.
Published
2018-05-10
How to Cite
Cherkashin, R., Valkevich, A., Bilera, M., & Matiichuk, V. (2018). The Influence of Non-Pharmacological Aids on Training Activities of Students of Higher Educational Institutions. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (1(41), 103-108. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-103-108
Section
Olympic and professional sport