Model of Students Sports and Recreation Activity Organisation in the Conditions of Higher Educational Institution

  • Nina Dedeliuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Nadija Kovalchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Ludmyla Vashchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Olena Tomashchuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Volodymyr Saniuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
  • Serhij Savhuk Lutsk National Technical University
Keywords: students, higher educational institution, educational process, model, sports and recreation activities, sports and recreation needs, physical training, motivation, motor activity

Abstract

The state of the organization of students sports and recreation activity within the educational process in higher educational institution were investigated in this article, as well as its influence on dynamics of physical preparedness of students during studying were analyzed. The aim of the study: to study the sports and recreational needs of students and to develop a model of students sports and recreation activity organization in higher educational institutions. Material and Methods of Research. The research was attended by students of the first – fourth year of the Lesya Ukrainka Eastern European National University and Lutsk Technical National University. The total number of students who took part in the study – 192 people who were divided into control group that was engaged in a basic program, as well as experimental group, which was engaged in programs for selected sports. Express assessment of the students physical health level during an organizational and pedagogical experiment, was conducted according to the method of Professor G. L. Apanasenko. The obtained results are analyzed using commonly used methods of variation statistics. In the framework of organizational-pedagogical experiment, a model of organizational structure was created – an educational sports and recreation center. This center conducted classes with students on selected sports at extra-curricular time, connected the teaching and extra-curricular forms of occupations, conducted the promotion of classes in sports and other activities. The center was aimed to increase the overall volume of motor activity of students. The results of the study of students physical preparedness indicators of both universities allowed to reveal the following: the initial level of physical preparedness of students in the first year is insufficient; the state of physical fitness of students during the study deteriorates, therefore it is important to provide organizational changes in the system of sports and recreation activities of students in higher education institutions. Organizational-pedagogical experiment results confirmed the expediency of creation of Educational Sports and Recreation Centers at Lesya Ukrainka East Ukrainian National University and Lutsk Technical National University. Attracting students to the classes of selected sports in extra-curricular time and the ability to continue them in the process of compulsory physical education classes in groups with a sports orientation played the role of a unifying link between the educational and extra-curricular forms of training as well as increased the volume of motor activity of students.

References

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» № 1556-VII vid 01.07.2014 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Tsilova kompleksna prohrama «Fizychne vykhovannia – zdorovia natsii» (zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 1 veresnia 1998 roku № 963/98) [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 963%D0%B0/98/page3

Dedeliuk, N., Tomashuk, O., Kovalchuk, N. & Ivanova, A. (2015). Reforming the organization of educational process on physical education of university students. Fizychne vykhovannia,sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb.nauk.pr. SNUim. Lesi Ukrainky. Lutsk: SNU im.Lesi Ukrainky, no. 4 (25), 15–19.

Dedeliuk, N. A. & Tsiupak, T. Ie. (2012). Orhanizatsiia sportyvno-ozdorovchoi diialnosti studentiv Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky [Organization of sports health-improving activities among students of lesya ukrainka volyn national university]. Fizychne vykhovannia,sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb.nauk.pr. VNUim. Lesi Ukrainky. Lutsk: VNU im.Lesi Ukrainky, no. 1 (17), 41–45.

Dedeliuk, N. A. & Vashchuk, L. (2016). Priorytetni napriamky ozdorovchoho fitnesu u fizychnomu vykhovanni starshoklasnykiv [Priority areas of health fitness for high school physical education process]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: Zb. nauk. prats z haluzi fizychnoi kultury i sportu, vyp. 20: U 4-kh t., t. 3,4, 61–65.

Dedeliuk, N. A. & Kolesnykova, N. N. (2016). Sformirovannost potrebnosti v zdorovom obraze zhizni u studentov VUZov [Formation of students’ needs in a healthy lifestyle during their training in high school]. Stratehiia formirovaniia zdorovoho obraza zhizni sredstvami fizicheskoi kultury i sporta. «Sport dlia vsekh» i vnedrenie Vserossiiskoho fizkulturno-sportivnoho kompleksa HTO. Materyaly XIV Vserossyiskoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy s mezhdunarodnym uchastiem. Chast I. Tiumen: «Vektor Buk», 191–194.

Kotov, Ye., Khomych, A. & Kasarda, O. (2012). Prohramuvannia samostiinykh zaniat fizychnymy vpravamy studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Programming of independent employment physical exercises of students of higher education establishments]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Lutsk : Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, no. 4 (20), 294–299.

Romanenko, V. A. (2010). Fizicheskaia podhotovka studentov: problemy bez reshenyia [Physical training of students: problems without solutions]. Molod tretoho tysiacholittia: humanitarni problemy ta shliakhy yikh rozviazannia: Zb. nauk. statei. O., t. 2, 137 – 139.

Tsos, A., Berhyer, Jo. & Sabirov, O. (2015). Riven fizychnoi aktyvnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [The level of physical activity of students in higher education]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi : zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, no. 3 (31), 202−210.
Published
2018-05-10
How to Cite
Dedeliuk, N., Kovalchuk, N., Vashchuk, L., Tomashchuk, O., Saniuk, V., & Savhuk, S. (2018). Model of Students Sports and Recreation Activity Organisation in the Conditions of Higher Educational Institution. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (1(41), 29-35. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-29-35
Section
Technologies of education in physical training