Serological Markers in the Prognosis of the Development of Human Speed Abilities

  • Valentyna Lyshevska Kherson State University
  • Serhiy Shepoval Kherson State University
Keywords: blood groups, Rhesus, genetic prognosis, speed abilities

Abstract

The article presents data on the study of a correlation between blood groups system AB0 and Rh with the peculiarities of the development of human speed abilities. It identifies a complex of genetic markers and substantiates the possibility of using this complex in the individual prognosis of the development of human motor abilities. The study shows that individuals with 0(I) and A(II) blood groups and Rh+ have a high predisposition to the development of speed abilities.

References

Akimova, M. K. & Hurevich, K.M. (2007). Psikholohicheskaia diahnostika [Psychological diagnostics]. SPb.: Piter, 652.

Romanova, E. S. (2006). Psikhodyahnostika [Psychognosis]. SPb.: Piter, 400.

Serhienko, L. P. & Strikalenko, E. (2003). Heneticheskoe prohnozirovanie razvitiia dvihatelnykh sposobnostei: hruppy krovi u sportsmenov vysokoho klassa [Genetic prediction of the motor abilities development: blood groups of competitive sportsman]. Aktualni problemy yunatskoho sportu: Materialy II Vseukrainskoi nauk. prakt. konf. (25–26 veresnia 2003 roku). Kherson: Vyd-vo KhDU, 24–27.

Serhiienko, L. P. & Strykalenko, E. A. (2003). Hrupy krovi i fizychnyi rozvytok osobystosti [Blood groups and physical development of personality]. Realizatsiia zdorovoho sposobu zhyttia – suchasni pidkhody: Zb. naukovykh statei II Mizhnarodnoi konf. Drohobych: KOLO, 149–157.

Serhienko, L. P. (2004). Osnovy sportivnoi henetiki [Fundamentals of sports genetics]. K.: Vyshcha shkola, 631.

Serhiienko, L. & Shakurov, V. (2004). Dynamika rozvytku vytryvalosti u vesliariv akademistiv vysokoi kvalifikatsii z riznymy serolohichnymy markeramy [Dynamics of endurance development of high qualification academics rowers with different serological markers]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy: Zb. nauk. prats v haluzi fizychnoi kultury i sportu. Lviv: NVF «Ukrainski tekhnolohii», vyp. 8, t. 1. 363–367.

Serhiienko, L. & Lyshevska, V. (2007). Henetychnyi prohnoz zdatnosti do vytryvalosti khloptsiv za serolohichnymy markeramy systemy Rh [Genetic prognosis of endurance performance of boys by serological markers of the Rh system]. Aktualni problemy rozvytku rukhu «Sport dlia vsikh»: dosvid, dosiahnennia, tradytsii (24–25 travnia 2007 roku): Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konf. Ternopil: TNPU, t. 1, 193–199.

Serhiienko, L. & Lyshevska, V. (2007). Prohnoz rozvytku zdibnostei do vytryvalosti divchat za serolohichnymy parametramy rezus-faktora [Projected growth of abilities development to endurance of girls by serological parameters of Rh factor]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, no. 2–3, 127–131.

Serhiienko, L. P. (2009). Sportyvna henetyka [Sports genetics]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 944.

Serhienko, L. P. & Lishevskaia, V. M. (2011). Heneticheskii prohnoz razvitiia silovykh y anarrobnykh sposobnostei u yunoshei i devushek po serolohichnym markeram hrupp krovi i sistemy rezus-faktora [Genetic projected growth of the development of strength and anaerobic abilities in youth according to serological markers, blood groups’ rhesus]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, no. 2, 53–63.

Lyshevskaia, V. M. & Shapoval, S. (2013). Prohnoz razvitiia silovykh sposobnostei yunoshei i devushek po serolohicheskim markeram [Projected growth of strength abilities in youth according to serological markers]. Problemy suchasnoi valeolohii, fizychnoi kultury ta reabilitatsii: Materialy VII Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. Kherson: Vyd-vo KhDU, 124–130.
Published
2018-02-16
How to Cite
Lyshevska, V., & Shepoval, S. (2018). Serological Markers in the Prognosis of the Development of Human Speed Abilities. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4 (40), 53-59. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-04-53-59
Section
Physical culture, physical education of different age group population