The Effect of Sports Club Participation on the Students’ Somatic Health

  • Valeriy Hryhoriev Kherson State University
Keywords: physical education, crossfit, football, morphofunctional parameters, somatic health

Abstract

The implementation of female crossfit for girls and football classes for boys as a part of the sports club participation appears to be prospective for the optimization of the physical education in higher educational institutions and for the somatic health of students. The purpose of the research is to estimate the effect of crossfit and football classes as a part of the sports club participation on the morphofunctional parameters of the physical development and the somatic health of students. The results of the research. It is specified that during the main pedagogical experiment we were observing essential differences in functional parameters of the physical development for students in the experimental group: the growth of lung capacity ratio – by 5,94–8,70 %, handgrip strength – by 5,76–12,60 %, declining resting heart rate by 1,62–5,28 % comparing to the students of the control group where the changes were not significant. In the dynamics of morphological parameters, there were no changes. The comparative analysis of the basic and finite data of the somatic health parameters proved the efficiency of experimental methods. Influenced by them, the students of the experimental groups significantly improved their data: the correlation of lung capacity to body mass – by 3,87–9,61 %, the correlation of handgrip strength to body mass index – by 3,68–13,54 %, Robinson’s index – by 1,78–6,23 % and Ruffier’s index – by 12,85–16,52 %. The changes in parameters of basic and finite data of the somatic health index of the experimental groups were essentially different from the same parameters of the students in the control groups. Conclusions. Sports club participation in a female crossfit for girls and football classes for boys has a great impact on the physical fitness of student youth specifically on improving morphofunctional parameters of their physical development and the level of the somatic health.

References

Apanasenko, H. L., Volhin, L. N. & Bushuev, Yu. V. (2000). Ekspres-skryninh rivnia somatychnoho zdorovia ditei ta pidlitkiv: metod. rekomendatsii [Express screening level of somatic healthof physical health of children and adolescents]. K.: Ruta, 12.

Bazylevych, N. O. & Tonkonoh, O. S. (2017). Vplyv zaniat krosfitom na formuvannia motyvatsii studentiv do rehuliarnykh zaniat fizychnoiu kulturoiu i sportom [Influence of Crossfit's exercises on the formation of students' motivation for regular physical education and sports]. «Molodyi vchenyi», no. 2 (42), 113–117. Rezhym dostupu: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/27.pdf

Bondarev, D. V. (2008). Otsenka intensivnosti spetsificheskikh uprazhnenii futbola pri vypolnenii ikh studentami [The intensity assessment of specific football exercises in the performance of students]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk.pr. Volyn, nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Lutsk, t. 2, 20–23.

Zinnatnurov, A. Z. & Panov, I. I. (2014). Krossfit kak napravlenie sovershenstvovaniia protsessa fizicheskoho vospitaniia v Vuze [Crossfit-direction as improvement of physical education in high school]. Izvestiia Tulskoho hosudarstvennoho un-ta: Fizicheskaia kultura. Sport, no. 1, 14–19.

Maliar, E. I. (2007). Vplyv zasobiv futbolu na riven funktsionalnoi pidhotovlenosti studentiv-podatkivtsiv [Agency of occupations by football on a level of the functional readiness of students]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: zb. nauk. pr. Kh., no. 7, 101–104.

Nosko, M. O., Danilov, O. O. & Maslov, V. M. (2011). Fizychne vykhovannia i sport u vyshchykh navchalnykh zakladakh pry orhanizatsii kredytno-modulnoi tekhnolohii. Pidruchnyk [Physical education and sports in higher educational institutions in the organization of credit-module technology]. K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», 264.

Oksom, P. M. & Shumakov,O. V. (2007). Mini-futbol – efektyvnyi zasib fizychnoho vykhovannia studentok vyshchoho pedahohichnoho navchalnoho zakladu [Mini-football is an effective means of physical education for students of higher pedagogical educational institution]. Problemy ta perspektyvy rozvytku ihrovykh vydiv sportu: zb. nauk. pr. V Vseukr. nauk. prakt. konf. Lviv, 54–58.
Published
2018-02-16
How to Cite
Hryhoriev, V. (2018). The Effect of Sports Club Participation on the Students’ Somatic Health. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4 (40), 46-52. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-04-46-52
Section
Physical culture, physical education of different age group population