Динаміка фізичного здоров’я юнаків різних соматотипів на етапах навчання в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

  • Олександр Скавронський

Abstract

У статті вивчаються особливості стану фізичного здоров’я та його зміни в юнаків різних соматотипів на етапах навчання в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Результати свідчать про те, що необхідно використовувати соматотип як ефективний критерій диференціації змісту фізичної підготовки ліцеїстів та коригувати, передусім, ту частину, яка реалізується впродовж другого року навчання з метою досягнення вищих показників, насамперед юнаками м’язового соматотипу.

References

Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г. Л. Апанасенко. – СПб. : МГП “Петрополис”, 1992. – 123 с.

Ареф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Ареф’єв, Г. А. Єдинак. – 3-тє вид. перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2007. – 248 с.

Дарская С. С. Техника определения типов конституции у детей и подростков / С. С. Дарская // Оценка типов конституции у детей и подростков. – М. : [б. и.], 1975. – С. 45–54.

Дорохов Р. Н. Развитие силовых качеств школьников 7–11 классов различных соматических типов и вариантов развития : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Р. Н. Дорохов. – М. : ВНИИФК, 1997. – 21 с.

Единак Г. А. Индивидуализация процесса развития двигательных способностей юношей 15–17 лет разных соматических типов на уроках физической культуры : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Г. А. Единак. – М. : НИИ ФДиП РАО, 1992. – 23 с.

Калиниченко І. Оцінка здоров’я та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку / І. Калиниченко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 128–131.

Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей : [учеб. пособ.] / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. – К. : ТОВ “Полиграф-Экспрес”, 2005. – 195 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учеб. [для тренер. и студ. вузов физ. восп. и спорта] / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит., 2004. – 808 с.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5–12 класи : навч.-практ. вид. –Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 272 с.

Фізична культура. Програма для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою : навч.-практ. вид. / за ред. В. М. Мисіва, Г. А. Єдинака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2004.– 54 с.

Benefice E. Body size, body composition and motor performances of mild to moderately undernourished Senegalese children / E. Benefice, R. Malina // Annals of Human Biology. – 1994. – № 4. – P. 307–321.
Published
2016-12-05
How to Cite
Скавронський, О. (2016). Динаміка фізичного здоров’я юнаків різних соматотипів на етапах навчання в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 93-96. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1227
Section
Physical culture, physical education of different age group population