Вплив оздоровчих занять на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів

  • Сергій Савчук
  • Анатолій Хомич
  • Олександр Радченко
  • Леонід Носарчук

Abstract

Проведено аналіз розробленої програми оздоровчих занять студентів вищих навчальних закладів. Практично за всіма показниками студенти експериментальної групи переважають контрольну. Встановлено, що програма оздоровчих занять підвищує мотивацію до систематичних занять фізичними вправами, покращує стан соматичного здоров’я.

References

Дрозд О. В. Фізичний стан студентської молоді західного регіону України та його корекція засобами фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук. з фіз. вихов. і спорту : 24.00.02 / О. В. Дрозд ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 17 с.

Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи / О. Д. Дубогай, В. Т. Завацький, Ю. О. Короп. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 220 с.

Іванова Г. Є. Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи в технічних вищих навчальних закладах шляхом валеологічної освіти студентів : дис. … канд. наук. з фіз. вихов. і спорту : 24.00.02 “Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення” / Г. Є. Іванова ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 21 с.

Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительной направленности / Л. Я. Иващенко // Теория и практика физ. культуры. – 1990. – № 1. – С. 31.

Зайцев В. П. Валеология: проблема, воспитание и образование студентов в техническом вузе / В. П. Зайцев // Теория и практика физ. культуры. – 1998. – № 9. – С. 10–14.

Магльований А. В. Закономірності взаємозв’язку розумової і фізичної працездатності студентів і методи оптимізуючого управління ними засобами фізичного виховання і спорту : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 05.13.09 / А. В. Магльований ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К., 1998. – 36 с.

Поташнюк І. В. Вища освіта і здоров’я студентів / І. В. Поташнюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки : Біологія, медицина. – 1997. – № 1. – С. 89–91.

Самчук О. Фізична активність як одна з умов формування здорового способу життя студентської молоді / О. Самчук, Н. Захожа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 225–227.
Published
2016-12-05
How to Cite
Савчук, С., Хомич, А., Радченко, О., & Носарчук, Л. (2016). Вплив оздоровчих занять на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 89-92. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1226
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)