Вплив секційних занять із баскетболу на фізичну підготовленість старшокласників

  • Ірина Кліш

Abstract

У статті з’ясовано ставлення старшокласників до уроків фізичної культури, висвітлено вплив секційних занять із баскетболу на фізичну підготовленість старшокласників.

References

Добринський В. С. Рейтингова оцінка фізичної підготовленості підлітків як засіб підвищення мотивації до систематичних занять фізичною культурою : автореф. дис. … канд наук з фіз. вих. і спорту / В. С. Добринський. – Луцьк, 2000. – 20 с.

Дубенчук А. Учням потрібна фізкультурна освіта / А. Дубенчук // Фіз. вих. в шк. – 1997. – № 4. – С. 15–19.

Куц А. С. Модельные показатели и оценочные таблицы физического развития и двигательной подготовленности школьников, проживающих в зоне повышенной радиоактивности / А. С. Куц. – Винница : ВГПИ, 1991. – 89 с.

Мардар Г. І. Комплексний підхід до оздоровлення та виховання населення різного віку / Г. І. Мардар, Ю. Ю. Мосейчук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2001. – С. 38–39.

Овчинникова Н. Сучасні засоби оздоровчої спрямованості / Н. Овчинникова, Т. Несторова, В. Сосіна // Фіз. вих. в шк. – 1997. – № 4. – С. 9–15.

Розпутняк Б. Д. Раціональне співвідношення вправ оздоровчого спрямування у фізичному вихованні школярок 15–17 років, які проживають в радіаційно-забрудненій місцевості, на уроках фізично культури : дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту / Б. Д. Розпутняк. – Луцьк, 2000. – 190 с.

Сінгаївський Є. Фізичне виховання школярів (теоретична підготовка) / Є. Сінгаївська // Фіз. вих. в шк. – 1999. – № 2. – С. 25–28.

Смоляр О. Розвиток витривалості у студентів різних конституційних типів / О. Смоляр // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 244–248.

Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. Шиян. – Т. : Навч. кн. “Богдан”, 2004. –С. 236–237.
Published
2016-12-05
How to Cite
Кліш, І. (2016). Вплив секційних занять із баскетболу на фізичну підготовленість старшокласників. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 76-79. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1222
Section
Physical culture, physical education of different age group population