Інформативність індексних способів оцінки соматотипів у дітей

  • Ірина Калиниченко

Abstract

Проведено порівняльну характеристику індексних способів оцінки типу конституції в дітей. Визначено недоліки й переваги розрахункових способів визначення соматотипу. Встановлено універсальність індексу соматотипу, що не залежить від віку та статі обстеженого контингенту дітей.

References

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : закон України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1994. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

Зайцева В. В. Биологические основы индивидуального похода к охране и укреплению здоровья /В. В. Зайцева // Новые исследования : альманах. − М. : Вердана, 2003. – № 1 (4). – С. 36–52.

Берзінь В. І. Проблема вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків у гігієнічних дослідженнях / В. І. Берзінь, В. П. Стельмахівська // Вісн. соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 4. – С. 81–85.

Дорохов Р. Н. Основы и перспективы возрастного соматотипирования / Р. Н. Дорохов // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 9. – С. 10–12.

Дорохов Р. Н. Результаты полувекового изучения соматических и физических качеств детей и подростков / Р. Н. Дорохов // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 7. – С. 55–57.

Маковкіна Ю. А. Інформативність існуючих методів оцінки фізичного розвитку та його гармонічності у дітей / Ю. А. Маковкіна, Л. В. Квашніна // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 1. – С. 30–33.

Ямпольская Ю. А. Грацилизация и внутригрупповое распределение типов конституции московских подростков во второй половине ХХ века / Ю. А. Ямпольская // Педиатрия. – 2007. – Т.86. – №2. – С. 120–123.

Пушкарев С. А. Критерии оценки гармонического морфологического развития детей школьного возраста / С. А. Пушкарев // Теория и практика физической культуры. – 1983. – № 1. – С. 18–21.

Дубровский В. И. Спортивная медицина : учебник [для студ. высш. учеб. заведений] / В. И. Дубровский. – [2-е изд., доп.] – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 512 с.

Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М. Ю. Антомонов. – Киев : [б. и.], 2006. – С. 156–157.

Калиниченко І. Оцінка здоров’я та фізичного стану дітей молодшого шкільного віку // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 128–131.
Published
2016-12-05
How to Cite
Калиниченко, І. (2016). Інформативність індексних способів оцінки соматотипів у дітей. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 72-75. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1221
Section
Physical culture, physical education of different age group population