Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів

  • Андрій Бухвал
  • Оксана Самчук

Abstract

У статті проаналізовано результати медичних обстежень студентів 1-го курсу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Висвітлено динаміку захворювань першокурсників протягом двох останніх (2008−2009) років.

References

Белагуров Л. Особенности учебного процесса со студентами в группах лечебной физической культуры в Донецком национальном университете / Л. Белагуров, В. Браславский // Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. –Донецьк : [б. в.], 2004. – С. 66–71.

Довженко Л. Фізична підготовленість студентів з різним рівнем соматичного здоров’я / Л. Довженко // Молода спортивна наука України : зб. пр. з галузі фіз. культ. та спорту. – Вип. 9. – Т. 4. – Л. : ЛДІФК, 2005. – С. 139–144.

Дрозд О. В. Фізичний стан студентської молоді України та його корекція : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту / О. В. Дрозд. – Луцьк, 1999. – 21 с.

Кліш І. С., Митчик О. П., Карабанов А. Г. Використання комплексних видів гімнастики в програмі спеціального медичного відділення : метод. рек. / І. С. Кліш, О. П. Митчик, А. Г. Карабанов. – Луцьк : [б. в.], 2007. – 55 с.

Сітовський А. М. Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи : метод. рек. / А. М. Сітовський. – Луцьк : [б. в.], 2003. – 64 с.

Тимошина И. Н. Показания и противопоказания по содержанию занятий по физической культуре в специальной медицинской группе / И. Н. Тимошина // Теория и практика физической культуры. – 2007. –№ 4. – С. 65–67.

Череповська О. Питання стану фізичної підготовленості студенток Національного університету “Львівська політехніка” та проблеми диференціації заліку з предмета “Фізичне виховання” / О. Череповська //Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 283–286.
Published
2016-12-05
How to Cite
Бухвал, А., & Самчук, О. (2016). Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 52-55. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1216
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)