Оцінка профілю індивідуального стилю навчальної діяльності на уроці фізичної культури

  • Олексій Головченко

Abstract

Статтю присвячено пошуку способу оцінки дії фізичної культури й спорту на особистісні цінності підлітків на прикладі оцінки профілю індивідуального стилю навчальної діяльності на уроці фізичної культури. У результаті розробленого способу оцінки встановлено зону найближчого розвитку особистісних здібностей підлітка, статеві та вікові особливості формування стилів навчальної діяльності на уроці фізичної культури.

References

Бальсевич В. К. Новые векторы модернизации систем массового физического воспитания детей и подростков в общеобразовательной школы / В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева [и др.] // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 4. – С. 56–59.

Бондарчук Н. Я. Диференційований підхід до фізичного виховання студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Н. Я. Бондарчук. – Л., 2006. – 20 с.


Гавришко С. Г. Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих дітей 4−6 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / С. Г. Гавришко. – Л., 2004. – 23 с.

Гасюк І. Л. Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для дівчат 11−14 років різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / І. Л. Гасюк. – Л., 2003. – 20 с.

Ковальчук Л. В. Психофізичний розвиток як фактор готовності шестилітніх дітей до навчання в школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Л. В. Ковальчук. – Л., 2007. – 22 с.

Пивовар А. А. Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / А. А. Пивовар. – Л., 2005. – 21 с.

Прокопова Л. І. Формування мотивації дітей шкільного віку до занять фізкультурно-спортивною діяльністю / Л. І. Прокопова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : VI Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми : СДПУ, 2006. – С. 108–113.

Тюх І. Індивідуально доступні моделі результатів вияву спритності для дітей 7–9 років із різними рівнями фізичного здоров’я / І. Тюх // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 261–264.

Уляева Л. Г. Психологический индикатор здоровьесбережения личности / Л. Г. Уляева // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 6. – С. 54–55.
Published
2016-12-05
How to Cite
Головченко, О. (2016). Оцінка профілю індивідуального стилю навчальної діяльності на уроці фізичної культури. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 44-48. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1214
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching