Фізична працездатність і самооцінка рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в сучасній міській школі в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій

  • Віктор Чижик
  • Василь Довгаль
  • Ярослав Ярощук
  • Ірина Чижик
  • Віктор Гордійчук
  • Едуард Косинський

Abstract

Подано результати самооцінки здоров’я, рівня фізичної підготовленості та оцінки сприятливості умов навчання в школі для збереження здоров’я.

References

Гнітецька Т. В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації фізичного виховання учнів гімназій (10−13 років) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / Т. В. Гнітецька. – Луцьк, 1998. – 18 с.

Возрастные изменения показателей сердечно-сосудистой системы у старшеклассников / [Горбунов Н. П., Калашникова Л. Д., Меньшикова Л. А. и др.] // Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков : тез. Всесоюз. конф. – М. : [б. и.], 1990. – С. 67−70.

Концептуальная модель оптимизации обучения в гимназиях / [Гребняк Н. П., Машинистов В. В., Вербаховская Е. В., Якимова К. А.] // Довкілля та здоров’я. – 2001. - № 4. – С. 53-55.

Функциональное состояние учащихся 11−12 лет в условиях интенсивных учебных нагрузок по данным анализа вариабельности сердечного ритма / [Доцоев Л. Я., Усынин А. М., Вагнер Н. И., Тутатчиков А. Т.] // Физиология человека. − 2003. − Т. 29, № 4. − С. 62−65.

Зварищук О. М. Ефективність програми виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан / О. М. Зварищук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. − 2002. − № 17. − С. 16−22.

Социально-гигиенические особенности организации учебного процесса и режима дня старшеклассников лицеев / [Камаев И. А., Павлычева Л. И., Васильева О. Л., Коптева Л. Н.] // Гигиена и санитария. −2003. − № 4. − С. 45−46.

Круцевич Т. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в школьном возрасте / Т. Круцевич, Г. Безверхняя // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : IV Міжнар. наук. конгрес. − К. : [б. в.], 2000. – С. 385.

Митчик О. П. Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Львів. держ. ін-т фіз. культури ; О. П. Митчик. – Л., 2002. – 19 с.

Чижик В. Особливості фізичної працездатності школярів та гімназистів при різній організації уроків фізичної культури / Віктор Чижик, Наталія Денисенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали Всеукр. наук. конф. − Суми : [б. в.], 2005. − С. 126−131.

Фізична працездатність та навчальні навантаження в учнів сучасних загальноосвітніх шкіл і гімназій /[Ярощук Я., Макаренко М., Педик Л., Чижик В.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 299–303.
Published
2016-11-25
How to Cite
Чижик, В., Довгаль, В., Ярощук, Я., Чижик, І., Гордійчук, В., & Косинський, Е. (2016). Фізична працездатність і самооцінка рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в сучасній міській школі в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 65-68. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1166
Section
Physical culture, physical education of different age group population