Фізична працездатність підлітків в умовах диференційованого фізичного виховання з урахуванням темпів їх біологічного дозрівання

  • Андрій Сітовський

Abstract

Запропонована схема розподілу часу навчальних навантажень дає можливість вибіркового впливу на різні сторони фізичної підготовленості для забезпечення гармонійності розвитку рухових здібностей учнів 7-х класів, ураховуючи індивідуальні особливості розвитку моторики, зокрема темпи біологічного дозрівання школярів.

References

Андреєва О. В. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчат 12−13 років : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України /О. В. Андреєва. – К., 2002. – 20 с.

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – К. : Здоров’я, 1998. – 248 с.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : [учеб. для студ. вузов физ. культуры и ф-тов физ. воспитания высш. учеб. заведений] / Леонид Викторович Волков. – К. : Олимп. лит., 2002. –294 с.

Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Дмитрович Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с. : іл., табл.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания: [учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта] / Татьяна Юрьевна Круцевич. – К. : Олимп. лит., 1999. – 232 с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 163−167.

Куц О. С. Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді / О. С. Куц, Б. А. Виноградський // Методологія комплексного масового обстеження фізичного стану школярів м. Львова. – Л. : [б. в.], 2003. – С. 195−240.

Сітовський А. М. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х класів) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 “Фіз. культури, фіз. виховання різних груп населення” / Львів. держ. ун-т фіз. культури ; А. М. Сітовський. – Л., 2008. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 17−18.

Сивакова Н. Н. Прогностическая оценка адаптационного потенциала системы кровообращения для оптимизации физических нагрузок : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Н. Н. Сивакова. – М., 1997. – 19 с.

Чижик В. В. Визначення фізичної працездатності школярів і спортсменів : [метод. рек.] / Віктор Васильович Чижик. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 36 с.

Чижик В. В. Розробка методів оцінки біологічного віку підлітків / В. В. Чижик, В. О. Гринчук, С. Г. Сябрук // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки : Біологія. Медицина. – Луцьк, 2000. – № 4. – С. 53–57. – Бібліогр. : с. 57.

Фізична працездатність та навчальні навантаження в учнів сучасних загальноосвітніх шкіл і гімназій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / [Ярощук Я., Макаренко М., Педик Л., Чижик В.]. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 299–303.
Published
2016-11-25
How to Cite
Сітовський, А. (2016). Фізична працездатність підлітків в умовах диференційованого фізичного виховання з урахуванням темпів їх біологічного дозрівання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 61-65. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1165
Section
Physical culture, physical education of different age group population