Оцінка рівня фізичного розвитку студентів вищого технічного закладу освіти

  • Сергій Савчук
  • Анатолій Хомич

Abstract

Висвітлено проблему збереження та зміцнення здоров’я студентів як інтелектуального потенціалу держави та зроблено оцінку рівня фізичного розвитку як одного з показників фізичного стану й здоров’я молоді.

References

Бобылев Ю. П. Физическая подготовленность и физическое развитие студентов ИИЖТа / Ю. П. Бобылев // Межвуз. сб. науч. тр. – Х. : [б. и.], 1993. – С. 70–72.

Виленский М. Я. Физическое воспитание в целостной системе профессиональной готовности выпускника высшей школы / М. Я. Виленский // Здоровый образ жизни и физическая культура студентов : социологические аспекты. – М. ; Х. : [б. и.], 1990. – С. 65–70.

Іванова Г. Є. Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи в технічних вищих навчальних закладах шляхом валеологічної освіти студентів : дис. … канд. наук. з фіз. вихов. і спорту : 24.00.02. – Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; Г. Є. Іванова. – Луцьк : [б. в.], 2000. – 21 с.

Крупская С. Г. Методические подходы к оценке уровня здоровья студентов младших курсов / С. Г. Крупская, Л. Д. Олифер // Здравохранение Российской Федерации. – 1993. – № 5. – С. 16–18.

Малімон О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів : дис. … канд. наук. з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; О. О. Малімон. – Луцьк : [б. в.], 1998. – 19 с.

Орлов М. П. Характеристика фізичного розвитку та фізичної підготовки першокурсників технічного вузу / М. П. Орлов // Матеріали II наук.-практ. конф. “Фізична культура, спорт та здоров’я нації”. – Вінниця : [б. в.], – 1996. – Ч. 11. – С. 128–129.

Поташнюк І. В. Вища освіта і здоров’я студентів / І. В. Поташнюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки : Сер. : Біологія, медицина. – 1997. – № 1. – С. 89–91.

Фізичний розвиток дітей різних регіонів України / за ред. А. М. Сердюка. – К. : КІМО “Деркул”, 2003. – Вип. 2. – С. 216–230.

Цьось А. Програма самостійних занять фізичними вправами студентів вищих закладів освіти / А. Цьось, Є. Котов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 271–276.
Published
2016-11-25
How to Cite
Савчук, С., & Хомич, А. (2016). Оцінка рівня фізичного розвитку студентів вищого технічного закладу освіти. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 58-61. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1164
Section
Physical culture, physical education of different age group population