Аналіз попиту населення на спортивно-оздоровчі послуги у Волинській област

  • Вікторія Дук

Abstract

У статті зроблено аналіз та визначено соціально-економічне значення сфери спортивно-оздоровчих послуг населенню й напрями її розвитку.

References

Апілат О. В. Підвищення якості послуг в туризмі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / Харків. держ. академія технології та організації харчування ; О. В. Апілат. – Х., 2001. – 19 с.

Внукова Н. Н. Управление развитием услуг предприятий рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспекты) : дис... д-ра экон. наук (08.06.02) / Харьков. гос. экономический ун-т ; Н. Н. Внукова. – Х., 1999. – 433 с.

Гаврилюк О. В. Розвиток підприємництва в сфері послуг (на прикладі Чернівецької області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; О. В. Гаврилюк. – Л., 2001. – 17 с.

Діяльність організацій, що надають послуги в області реклами : за матеріалами Російського статистичного агентства // Питання статистики. – 1999. – № 2. – С. 45–49.

Дук В. Вплив товарів-субтитутів на попит і пропозицію в сфері спортивно-оздоровчих послуг / В. Дук //Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 40–44.

Жолдак В. І. Менеджмент спорту і туризму / В. І. Жолдак, В. А. Квартальнов. – М. : Сов. спорт ; РМАТ, 2004. – 414 с.

Зайдіє М. Ефективність комерційної діяльності в олімпійському спорті / М. Зайдіє // Фіз. виховання студ. творчих спеціальностей : зб. наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. – Х.: ХПІ, 1999. – № 7. – С. 45–49.

Иванов Н. Н. Сфера услуг как объект исследования и управления / Н. Н. Иванов. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. гос. ун-та экономики и финансов, 2000. – 22 с.

Кара А. Н. Менеджмент в сфере сервиса : учеб. пособ. по менеджменту / А. Н. Кара, З. Н. Асфядярова. – Тольятти : Изд-во Гос. акад. сферы быта и услуг, 2003. – 127 с.

Маркова В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. – М. : Финансы и
Статистичний щорічник Волинської області за 2008 рік. – Луцьк : Волин. обл. упр. статистики, 2008. –370 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Дук, В. (2016). Аналіз попиту населення на спортивно-оздоровчі послуги у Волинській област. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 15-18. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1151
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture