Корекція психофізичного стану старших дошкільників із різною руховою асиметрією як педагогічна проблема

  • Генадій Єдинак
  • Леся Галаманжук

Abstract

Розглянуто дані наукової літератури в аспекті залежності морфофункціональних і психофізіологічних показників дітей дошкільного віку від особливостей їх рухової асиметрії, що пов’язана з перевагою виконання рухових завдань правою чи лівою рукою. Виявлено певні розбіжності між право- та ліворукими дошкільниками в деяких указаних показниках. Визначено причини формування такої рухової асиметрії, необхідність її урахування в процесі навчальної діяльності дошкільників, у тому числі фізичної культури, а також незначну кількість відповідних досліджень та необхідність їх проведення, щоб оптимізувати процес фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах, передусім для покращення психофізичного стану дітей.

References

Безруких М. М. Если ваш ребеноклевша : [учеб. пособие] / М. М. Безруких, М. Г. Князева. – Тула :“Арктоус”, 1996. – 78 с.

Безруких М. М. Проблемные дети : [учеб.пособие] / Безруких М. М. – М. : Изд-во “УРАО”, 2000. –163 с.

Брагина Н. Н. Функциональные асимметрии человека : [монография] / Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова. – М. : Медицина, 1988. – 237 с.

Вишневский В. А. Здоровьесбережение в школе (педагогические стратегии и технологии) / Вишневский В. А. –– М. : Изд-во “Теория и практика физической культуры”, 2002. – 270 с.

Вільчковський Е. С. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі : [навч. посіб.] / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – К. : ІЗМН, 2001. – 216 с.

Губа В. П. Морфобиомеханические исследования в спорте / Губа В. П. – М. : СпортАкадемПресс, 2000. – 120 с.

Доброхотова Т. А. Левши : [учеб. пособие] / Т. А. Доброхотова, Н. Н. Брагина. – М. : Книга Лтд, 1994. – 232 с.

Дубровинская Н. В. Психофизиология ребенка : психофизиологические основы детской валеологии : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Дубровинская Н. В., Фарбер Д. А., Безруких М. М. – М. : Гуманит. изд. центр “ВЛАДОС”, 2000. – 144 с.

Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Ильин Е. П. – СПб. : Питер, 2004. – 702 с.

Индивидуальная оценка физического развития детей-дошкольников 4–6 лет г. Волгограда : [метод.рек.] / под ред. В. Ю. Давыдова. – Волгоград : ВГИФК, 1990. – 15 с.

Интегральная индивидуальность человека и ее развитие : учеб. пособие / [под ред. Б. А. Вяткина]. –М. : ИПРАН, 1999. – 349 с.

Коваленко Т. Г. Социально-биологические основы физической культуры / Коваленко Т. Г. – Волгоград : Волгоград. гос. ун-т, 2000. – 224 с.

Коротка Г. П. Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових та вегетативних функцій організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” /Г. П. Коротка. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. – 20 с.

Любомирский Л. Е. Закономерности развития сенсомоторных функций у детей школьного возраста : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра биол. наук : спец. 03.00.13 “Физиология человека и животных” / Л. Е. Любомирский. – М., 1989. – 35 с.

Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / Лях В. И. – М. : ТВТ Дивизион,2006. – 290 с.

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. – К. : [б. в.], 2001.

Никитюк Б. А. Интеграция знаний в науках о человеке (интегративная анатомическая антропология) /Никитюк Б. А. – М. : СпортАкадемПресс, 2000.– 440 с.

Панасюк Т. В. Антропометрические профили типов конституции по Штефко в первом детстве /Т. В. Панасюк // Сборник тезисов симпозиума “Конституция и здоровье человека”. – Л. : [б. и.], 1991. –С. 50–51.

Панфилова Н. В. Развитие координационных способностей и обучение двигательным действиям детей 4–6 лет в связи с особенностями двигательной асимметрии : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Н. В. Панфилова. – М. : НИИ физиологии детей и подростков РАО, 1992. – 19 с.

Степаненкова Э. Л. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : [учеб. пособие] /Степаненкова Э. Л. – М. : Изд. центр “Академия”, 2001. – 368 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання :[підручник] : в 2-х т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська л-ра, 2008. – Т. 1. – 391 с.

Функційна анатомія : підруч. для студ. навч. закл. з фіз. вих. і спорту 3–4 рівнів акредитації /[Федонюк Я. І., Мицкан Б. М., Попель С. Л. та ін.] ; за ред. Я. І. Федонюка, Б. М. Мицкана. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2007. – 552 с.

Чупріков А. Ліворука дитина: яка вона? / А. Чупріков, І. Марценківська // Дошкільне виховання. –1996. – № 5. – С. 18–19.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичноговиховання : [навч. посіб.] / Шиян Б. М. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2001. – Ч 1. – 272 с.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. –К. : [б. в.], 2009. – 360 с.

http: // inter–pedagogika. ru / shapka.

Чуприков А. “Левша” в школе / А. Чуприков, В. Айрапетянц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // lefty. com. ua / articles. php

Чуприков А. К вопросу о недопустимости переучивания левшей / Чуриков А. [Электронный ресурс]. –Режим доступа : http: // lefty. com. ua/ articlescont. php:

Стаханова Т. А. Психологические проблемы леворуких детей / Стаханова Т. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // psi. lib. ru/ detsad/ stahan/ left2 / htm
Published
2016-11-24
How to Cite
Єдинак, Г., & Галаманжук, Л. (2016). Корекція психофізичного стану старших дошкільників із різною руховою асиметрією як педагогічна проблема. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 35-38. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1134
Section
Physical culture, physical education of different age group population