Підвищення рухової активності дошкільнят засобом українських народних ігор

  • Анатолій Вольчинський
  • Олександр Малімон
  • Надія Вольчинська

Abstract

У статті висвітлено вплив рухливих ігор на фізичний стан дітей 5–6 років та їх рухову підготовленість.

References

Богініч О. Л. Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4–5 років на заняттях з фізичної культури : автореф. дис. …канд. пед. наук / О. Л. Богініч. – К., 1997. – 24 с.

Вільчковський Е. С. Теорія й методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Вільчковський Е. С. – Л. : ВНТЛ, 1998. – 336 с.

Вольчинський А. Я. Українські рухливі ігри для дітей 5–6 років : метод. посіб. для вихователів дошк. закл. / Вольчинський А. Я. – К. : ІЗМН, 1996. – 96 с.

Вольчинський А. Національні рухливі ігри у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / А. Вольчинський, П. Потапюк, Т. Мельник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. − Т. 2. – С. 46–49.

Маліченко О.Удосконалення фізичних якостей дітей 6–7 років як фактор адаптабельності до навчальних навантажень / О. Маліченко, С. Бондаренко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культ. та спорту. – Вип. 10. – Л. : [б. в.], 2006. – Т. 1. – С. 20–25.

Пангелова Н. Є. Методично-організаційні і оздоровчо-виховні основи фізичного виховання в дошкульних закладах малого міста : метод. рек. / Н. Є. Пангелова, М. І. Горбенко. – Переяслав Хмельницький : [б. в.], 2001. – 71 с.

Пивовар А. Взаємозв’язок фізичного стану і розумового розвитку старших дошкільників / А. Пивовар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культ. та спорту. – Вип. 10. – Т. 1. – Л. : [б. в.], 2006. – С. 15–20.

Решетилова Ю. Обгрунтування методики використання засобів фізичної культури в адаптації дітей 6 років до навчальної діяльності / Ю. Решетилова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культ. та спорту. – Вип. 10. – Т. 1. – Л. : [б. в.], 2006. – С. 25–29.

Фролов В. Г. Физкультурные занятия игры и упражнения на прогулке / Фролов В. Г. – М. : Просвещение, 1986. – 158 с.
Published
2016-11-24
How to Cite
Вольчинський, А., Малімон, О., & Вольчинська, Н. (2016). Підвищення рухової активності дошкільнят засобом українських народних ігор. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 31-34. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1133
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)