Концептуальні положення фізичного виховання студентської молоді в Україні (90-ті роки ХХ століття – наш час)

  • Олег Гребік

Abstract

У статті подано результати вивчення державної політики України в галузі фізичного виховання студентської молоді за роки незалежності. Указано, що фізичне виховання у ВНЗ України повинно ґрунтуватися на принципах індивідуального та особистісного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення.

References

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1996 р.

Закон України “Про освіту” від 26.12.2002 р.– ВВР, 2003. – №10–11.

Національна доктрина розвитку освіти (затверджена указом Президента України № 347 від 17.04.2002 р.).

Положення про Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 491 від 02.07.2001 р.).

Мірошниченко Ю. М. Державна політика у галузі фізичної культури і спорту: стан, проблеми та перспективи розвитку / Ю. М. Мірошниченко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези V Міжнародного наукового конгресу, 26 лютого 2005 року. – Х. : [б. в.], 2005. – С. 32–33.

Олейник М. О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в Україні : навч. посіб. / М. О. Олейник, А. П. Скрипник – Х. : ХаДІФК, 2000. – 292 с.

Скрипник А. П. Фізичне виховання студентів – складова частина підготовки фахівців-юристів / А. П. Скрипник // Проблеми вищої юридичної освіти : тези доп. та наук. повідомлень наук.-метод. конф. – Х. : [б. в.], 2002. – С. 195–196.

Фішєв С. О. Фізичне виховання студентської молоді в нормативно-правових актах, які регулюють загальні питання функціонування фізичної культури в Україні / С. О. Фішєв // Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. тез міжнар. (інтернет) наук.-практ. конф. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – С. 99–101.

Шкребтій Ю. Реалізація Закону України “Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері / Ю. Шкребтій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 1 (9). – С. 27–31.
Published
2016-11-24
How to Cite
Гребік, О. (2016). Концептуальні положення фізичного виховання студентської молоді в Україні (90-ті роки ХХ століття – наш час). Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 3-5. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1125
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture