Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості в дітей молодшого шкільного віку

  • Олександр Валькевич
  • Олександр Бичук

Abstract

У статті, на основі результатів анкетування, проаналізовано рівень теоретичних знань респондентів щодо проблеми плоскостопості, методів, форм та засобів її профілактики, використання сучасних технологій із метою профілактики плоскостопості, а також її реалізації в режимі дня.

References

Альошина А. Профілактика плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку / А. Альошина, І. Бичук, О. Валькевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.– Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. − Т. 3. – С. 3–6.

Билецкая В. В. Теоретико-методическое обоснование тестирования физической подготовленности младших школьников в процессе физического воспитания : дис. ...канд. наук по физическаму воспитанию и спорту : (24.00.02) / В. В. Билецкая. – Киев : НУФВСУ, 2008. – 218 с.

Виленская Т. Е. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста : учеб. пособие / Т. Е. Виленская. –Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 256 стр.

Власюк О. О. Дослідження рівня здоров’я молодших школярів та способи його покращення / О. О. Власюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк :Волин. обл. друк., 2002. – Т. 1. – С. 178–180.

Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьов. – Киев : [б. и.], 2005. – 196 с.

Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів : монографія / Москаленко Н. В. – Д. : Вид-во “Інновація”, 2007. – 252 с.

Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–11 класи. –К. : Поч. шк., 2001. – 112 с.

Сергиенко К. Н. Контроль и профилактика нарушений опорно-рессорных свойств стопы школьников в процессе физического воспитания : автореф. …дис. канд. наук по физ. восп. и спорту : спец. 24.00.02 “Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения” / К. Н. Сергиенко. – К, 2003. – 20 с.
Published
2016-11-16
How to Cite
Валькевич, О., & Бичук, О. (2016). Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості в дітей молодшого шкільного віку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(11), 57-60. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1113
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)