Психофізіологічні аспекти фізичного виховання жінок у зрілому віці

  • Олександр Митчик

Abstract

У статті проаналізовано психологічні, фізіологічні аспекти й особливості фізичного виховання жінок зрілого віку, окреслено подальші перспективи цих досліджень.

References

Агаджанян Н. А. Эколого-физиологический и социальный подход к оценке здоровья / Н. А. Агаджанян //Сб. науч. тр. науч. совета РАМН по эксперимент. и приклад. физиологии. – М. : [б. и.], 1994. – № 4. –С. 9–20.

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеологія / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – К. : Здоров’я, 1998. – 247 с.

Баевский Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний /Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М. : [б. и.], 1997. – 172 с.

Бекас О. О. Порівняльний аналіз існуючих методів визначення та критеріїв оцінки фізичного стану дорослого населення та молоді різного віку / О. О. Бекас, Ю. М. Фурман // Педагогіка, психологія тамедико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 9. – С. 34–42.

Горащук В. П. Культура здоровья спортсмена и ее сущность / В. П. Горащук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – № 1. – С. 64–72.

Луковська О. Фізіологічні аспекти впливу циркадних коливань на організм жінок 25−34 років, які займаються фітнесом / О. Луковська, С. Гіркіна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 17. – С. 85–91.

Марчик В. Фізична культура в цінностях і нормах серед населення, що працює / В. Марчик, О. Порохненко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вип. 6. – Вінниця : [б. в.], 2006. –С. 21–24.

Мильнер Е. Г. Медико-биологические основы оздоровительной физической культуры / Мильнер Е. Г. –М. : Физкультура и спорт, 1991.– 112 с.

Митчик О. Рівень інтересу до фізичного виховання та спорту в жінок зрілого віку, які відвідують спортивно-оздоровчі клуби / О. Митчик, Н. Захожа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 3 (7). – С. 79–82.

Муравов И. В. Оздоровительные аспекты физической культуры и спорта / Муравов И. В. – К. : Здоров’я, 1989.– 124 с.

Румянцев Ю. О. Здоров’я − соціальна цінність (з досвіду проведеного конкретного соціологічного дослідження проблеми здоров’я у Західному регіоні України) / Ю. О. Румянцев, О. В. Чунис, О. І. Романчак // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. − 2003. – № 16. – С. 73–79.

Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / Сухарев А. Г. – М. : Медицина, 1991. – 272 с.

Фомин В. С. Проблема измерения здоровья на основе учета адаптационных свойств организма / В. С. Фомин // Теория и практика физ. культуры. – 1996. – № 7. – С. 18–23.
Published
2016-11-11
How to Cite
Митчик, О. (2016). Психофізіологічні аспекти фізичного виховання жінок у зрілому віці. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 60-64. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1056
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)