Системний підхід до вдосконалення самостійної позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів

  • Тетяна Темерівська

Abstract

У статті висвітлено питання системного підходу до вдосконалення самостійної позааудиторної роботи студентів, її етапи; запропоновано загальні вимоги щодо її керівництва; розкрито сутність самостійної позааудиторної роботи студентів як ефективного складника професійної підготовки майбутнього фахівця.

References

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник / Алексюк А. М. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

Гелашвили Н. И. Педагогические основы управления самостоятельной работой студентов в процессе обучения : дис. ... д-ра пед. наук / Н. И. Гелашвили. – Тбилиси, 1987. – 284 с.

Захожий В. Дозування фізичних навантажень для самостійних занять фізичними вправами студентів / В. Захожий, О. Сапожник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 2 (6). – С. 39–42.

Кремінь В. Г. Освіта в Україні : стан і перспективи розвитку / В. Г. Кремінь // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. – Ч. І. – К. : [б. в.], 2001. – С. 5–14.

Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : монографія / за ред. І. А. Зязюна. –К. : Віпол, 2000. – 636 с.

Пидкасистый П. И. Самостоятельная педагогическая деятельность школьников в обучении теоретико-експерементальньм исследованиям / Пидкасистый П. И. – М.: Педагогика, 1980.– 240 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Темерівська, Т. (2016). Системний підхід до вдосконалення самостійної позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 44-46. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1051
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching