Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи

  • Ярослав Кравчук

Abstract

У статті проаналізовано теоретико-методичні основи диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи. За результатами дослідження встановлено, що диференційований підхід до навчання – складна соціально-дидактична система, яка включає різні сторони навчального процесу та діяльності учнів і передбачає підбір оптимальних засобів, методів і форм навчання відповідно до типових особливостей учнів.

References

Андреенко Л. И. Дифференцированный поход / Л. И. Андреенко, Н. Т. Белякова // Физ. культура в шк. – 1986. – № 6. – С. 9.

Віндюк А. В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / А. В. Віндюк. – Л., 2002. – 17 с.

Волкова Н. П. Педагогіка / Волкова Н. П. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

Гнітецький Л. В. Формування потреби займатися фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Л. В. Гнітецький. – Луцьк, 2000. – 23 с.

Головченко О. Оцінка профілю індивідуального стилю навчальної діяльності на уроці фізичної культури / О. Головченко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 3 (7) – С. 44–49.

Ишмухаметов М. П. Дифференцированный подход к учащимся на уроках физической культуры в 4−6 классах общеобразовательной школы : автореф. дис. канд. пед. наук / М. П. Ишмухаметов – М., 1984. – 23 с.

Круцевич Т. Ю. Предпосылки применения методики дифференцированного физического воспитания школьников 7–14 лет / Т. Ю. Круцевич // Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. “Социально-филисофские и методические аспекты массовой физической культуры и спорта”. – Хмельницкий : [б. и.], 1990. –
С. 61–62.

Самия Ш. М. Дифференцированное обучение на уроке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Ш. М. Самия. – М., 1978. – 20 с.

Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / С. В. Сембрат. – Л., 2003. – 20 с.

Унт Т. И. Индивидуализация и дифференциация обучения / Унт Т. И. – М. : Педагогика, 1990. – 192 с.

Фурман А. В. Системна диференціація навчання : концепція, теорія, технологія / А. В. Фурман // Освіта і управління. – 1997. – Т. 1, число 2. – С. 37–67.
Published
2016-11-11
How to Cite
Кравчук, Я. (2016). Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 40-43. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1050
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching