Застосування інтервальних гіпоксичних вправ у тренувально-оздоровчому комплексі майбутніх учителів

  • Тетяна Лоза
  • Ігор Верблюдов

Abstract

Проаналізовано дослідження в педагогічному ВНЗ питань вивчення впливу на функціональний стан студентів застосування тренувально-оздоровчого комплексу, основу якого складали інтервальні гіпоксичні вправи. Як тест використовувався показник індексу Руф’є. У процесі дослідження з’ясовано, що дібрані нами інтервальні гіпоксичні вправи можуть ефективно застосовувати майбутні вчителі в самостійному оздоровчому тренуванні.

References

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / Дичківська І. М. – К. : Академвидав, 2004. – С. 56–58.

Мильнер Е. Г. Пути повышения эффективности оздоровительной тренировки / Е. Г. Мильнер // Теория и практика физ. культуры. – 2000. – № 9. – С. 43–45.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 757 від 14 листопада 2003 р. “Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України І−ІV рівня акредитації”.

Новак Е. С. Здоровье студенческой молодежи как социальная проблема / Е. С. Новик // Вуз. Здоровье. Интеллект : биоинформационные оздоровительные технологии : материалы І Междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград : [б. и.] 2001. – С. 26–29.

Про цільову комплексну програму “Фізичне виховання – здоров’я нації” // Рішення колегії Міністерства освіти України. − 1999. – № 7. – С. 314.

Содержание и методика адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов / под ред. проф. С. П. Евсеева. – М. : Сов. спорт, 2005. – 448 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання різних груп населення / за ред. проф. Т. Ю. Круцевич. Т. 2. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – 367 с.

Раевский Р. Т. Социальний заказ на физическое воспитание студенческой молодежи / Р. Т. Раевский, С. М. Канишевский // Теория и практика физ. воспитания. – 2004.

Слобожанінов А. Стан та напрями вдосконалення системи підготовки фахівців для фізичного виховання і спорту / А. Слобожанінов, Ю. Тумак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 242–245.

Чудна Р. В. Теорія адаптивного фізичного виховання / Чудна Р. В. – К. : Наук. думка, 2003. – 270 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Лоза, Т., & Верблюдов, І. (2016). Застосування інтервальних гіпоксичних вправ у тренувально-оздоровчому комплексі майбутніх учителів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 34-37. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1048
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport