Кадрове забезпечення спорту вищих досягнень в Україні

  • Мирослав Дутчак
  • Юрій Шкребтій
  • Володимир Томашевський

Abstract

У статті висвітлено можливі шляхи вдосконалення системи підвищення кваліфікації тренерів і лікарів, задіяних у підготовці спортсменів України до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

References

Бакалов В. П. Дистанционное обучение : концепция, содержание, управление : учеб. пособие / Бакалов В. П.– М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 107 с.

Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні : теорія і практика / Дутчак М. В. – К. : Олімп. л-ра, 2009. – 279 с.

Крапотин А. А. Совершенствование системы повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта / А. А. Крапотин // Олімпійський спорт і спорт для всіх. – К. : Олімп. л-ра, 2005. – С. 909.

Логвинов В. Г. Інформаційно-комунікаційна складова проблем підвищення якості вищої освіти /В. Г. Логвинов // Х Междунар. конф. Укр. ассоциации дистанционного образования “Образование и виртуальность − 2006” : сб. науч. ст. – Харьков, 2006. – С. 251–254.

Мулик В. Сучасні вимоги до рівня підготовленості тренера / В. Мулик // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : наук.-теорет. журн. / гол. ред. Ю. М. Шкребтій. – К. : НУФВСУ, 2006. – № 4. – С. 113–116.

Петрова О. Дистанційне навчання як новітня форма підвищення кваліфікації фахівців галузі “Фізичне виховання і спорт” / О. Петрова, В. Томашевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : наук.-теорет. журн. / В. М. Платонов ; гол. ред. Ю. М. Шкребтій ; НУФВСУ. – К. : Олімп. л-ра, 2007. – № 3. – С. 113–118.

Петрова О. О. Дистанційна технологія підвищення кваліфікації українських тренерів / О. О. Петрова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. журн. / ред. С. С. Єрмаков ; Харк. обл. від-ня НОК України ; ХДАДМ. – Х., 2009. – № 11. – С. 78–82.

Платонов В. Н. Система олимпийской подготовки и направления совершенствования подготовки спортсменов к Играм Олимпиады 2008 г. в Пекине / В. Н. Платонов // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 1. – Спец. вып. – 166 с.

Шкребтий Ю. М. Правовое и нормативно-методическое обеспечение олимпийской підготовки / Ю. М. Шкребтий // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 1. – С. 135–139.

Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу / Шкребтій Ю. М. – К. : Олімп. л-ра, 2006. – 257 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Дутчак, М., Шкребтій, Ю., & Томашевський, В. (2016). Кадрове забезпечення спорту вищих досягнень в Україні. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 8-14. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1042
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture