Здоров’я людини як соціальна цінність в освітньо-мовному контексті

  • Надія Ашиток

Abstract

Проведений аналіз свідчить про те, що специфіка національно-культурного розвитку нації, особливості психічного складу та історичних традицій спричиняють суттєві відмінності в сприйнятті здоров’я в контексті ієрархії цінностей. Із цього погляду, здоров’я в українській етноспільноті займає одне з провідних місць, оскільки без нього втрачають сенс такі цінності, як багатство й краса. Сучасна ситуація глобалізації та взаємовпливів культур, безперечно, приводить до перегляду й модифікації національно-культурних цінностей, однак у своїй цілісності не руйнує базових ціннісних стереотипів, у тому числі про фізичне виховання.

References

Апанасенко Г. Л. Человек и его здоровье : избр. ст. о здоровье / Апанасенко Г. Л. . – Киев : [б. и], 2005.

Ареф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. для студ. навч. закл. II−IV рівнів акредитації / В. Г. Ареф’єв, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 248 с.

Вернадський B. C. Биосфера и ноосфера / Вернадский В. С. – М. : Наука, 1989. – 262 с.

Гуменюк Н. Я. Взаємозалежність природо-людських факторів у формуванні здорового способу життя молодого покоління / Н. Я. Гуменюк // Філософія, соціологія, психологія : зб. наук. пр. –Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. − 4 листоп.

Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства : методологія і практика : монографія / Зайцев Ю. К. – К. : КНЕУ, 2002. – 188 с.

Матвеев А. П. Очерки no meopuu u методике образования школьников в сфере физической культуры / Матвеев А. П. – М. : Физкультура, образование, наука, 1997. – 120 с.

Реалізація здорового способу життя : монографія / за заг. ред. М. Лук’янченка, А. Матвєєва, А. Подольски, Ю. Шкребтія. – Дрогобич : Коло, 2007. − 620 с.

Сорока Г. І. Сучасні виховні системи і технології / Сорока Г. І. – Х. : Ранок, 2002. – 128 с.

Ушинський К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні. Т. 1 : Теоретичні проблеми педагогіки /К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори. – К. : Радян. шк., 1983. – С. 104–121.

Чуркина М. Ю. Формирование здоровьесберегающих компетенций в процессс профессиональной подготовки учителя химии : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / М. Ю. Чуркина. – Самара : ГОУ ВПО “Самарский гос. пед. ун-т”, 2008. – 20 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Ашиток, Н. (2016). Здоров’я людини як соціальна цінність в освітньо-мовному контексті. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 3-7. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1041
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture