Blavt, Oksana, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine